Endringer i lovverket

02.03.2016
Endringer i Pasient- og brukerrettighetsloven fra 01.11.15

Pasient- og brukerrettighetsloven gir pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten og skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Fra og med 01.11.15 ble rettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten, styrket.

To av de mest sentrale endringene er retten til å velge behandlingssted og en styrking av rettigheter ved fristbrudd.  Foreløpig er det et unntak for rehabilitering i forhold til retten til valg av behandlingssted, mens styrking av rettigheter ved fristbrudd har trådt i kraft.

Fra 1. november skal spesialisthelsetjenesten gi pasienten svar på om hun eller han har rett til helsehjelp eller ikke innen 10 virkedager etter at de har mottatt henvisning. Tidligere var fristen 30 dager.

Alle pasienter med rett til helsehjelp får også en bindende frist for når helsehjelpen skal starte. Hvis spesialisthelsetjenesten ikke overholder fristen, skal de varsle HELFO. HELFO kan da finne et annet behandlingssted dersom pasienten ønsker det. Pasienten kan ikke selv velge hvor hun vil motta helsehjelp på dette tidspunktet.

 

Les mer om endringene i lovverket:  

Les mer om henvisning/søknad til BHSS: