Pilking på Bamselitjern
Pilking på Bamselitjern

Opphold for kortvokste

 

BHSS arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for kortvokste barn og ungdom, vinteren 2018. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til rehabilitering hos oss.

 

Målgruppe: Barn og ungdom 5-17 år. Tilbudet passer for barn og ungdom som er kortvokste og som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe.

Periode for opphold: 22.01.18 - 10.02.18

Søknadsfrist:1.september 2017

 

Mål og virkemiddel

Det overordnede målet med det intensive habiliteringstilbudet er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø. Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen habiliteringsprosess.

 

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet består av 3-5 aktivitetsøkter daglig, over en periode på tre uker (19 dager). I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs, utendørs og i basseng.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det barnet lar seg motivere for. 

Beitostølen Helsesportsenter har en egen grunnskoleavdeling som tilbyr 6 - 8 timer vedlikeholdsundervisning i løpet av oppholdet.

Alle barn har med seg egen ledsager, oftest mor eller far, under hele oppholdet. Veiledning og erfaringsutveksling med foresatte for best mulig overføring til aktivitet i hjemmemiljøet, har stort fokus.

Lokale fagpersoner inviteres til å delta på fagdager ved BHSS 05.02.18 - 07.02.18.

Fagpersoner fra TRS vil være til stede ved BHSS deler av oppholdet.

 

Henvisning/søknad

BHSS har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Vest. Brukere som hører til disse helseforetakene kan søke om re-/hahabiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter. BHSS tar unntaksvis inn pasienter fra Helse Nord gjennom gjestepasientordning via Helse Sør-Øst.

Brukere mottas etter søknad fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten. Søknaden må inneholde henvisende diagnose, fyldige medisinske opplysninger, oppdatert medisinliste, tidligere sykehistorie og målsetting for oppholdet. Det bes også om en god beskrivelse av pasientens fysiske- og kognitive funksjonsnivå, ledsagerbehov og særlige psykososiale forhold som kan påvirke rehabiliteringsoppholdet. Kopi av relevante epikriser og rapporter fra eventuelt annet fagpersonell legges ved.

 

Søknaden sendes innen 1. september 2017 til:

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

ved Wenche F. Wilhelmsen

Sunnaas sykehus

1450 Nesoddtangen

 

 

Mer informasjon:

Beitostølen Helsesportsenter

Legekontoret

Tlf: 61340800

E- post: legekontor@bhss.no