Godkjenning som gruppe II utdanningsinstitusjon innen Fysikalsk medisin og Rehabilitering

Beitostølen Helsesportsenter har oppnådd regodkjenning som gruppe II utdanningsinstitusjon innen Fysikalsk medisin og Rehabilitering for to nye år. Dette er viktig for oss som institusjon, og er en bekreftelse på det gode utdanningsarbeidet som drives på BHSS, sier avdelingsoverlege Håkon Dalen.

 

BHSS har gjennom mange år bidratt i utdanningen av legespesialister i Fysikalsk medisin og Rehabilitering som godkjent utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering (LIS- leger). Institusjonen har i dag fire legestillinger, to av disse er overlegestillinger for spesialister, mens de to øvrige er LIS- lege stillinger.

BHSS har som et kontinuerlig oppdrag å drive kunnskapsformidling gjennom kurs, seminarer og utdanningsprogrammer, hovedsakelig innenfor kjerneområdet «fysisk aktivitet og funksjonshemming», med både helsefaglig og pedagogisk innfallsvinkel. BHSS opplever stor glede og merverdi både faglig og sosialt av at vi til enhver tid har et betydelig antall fagpersoner i spesialisering og praksis.

Videre er en sentral del av senterets virksomhet å utvikle og bearbeide erfarings- og FoU-basert kunnskap til undervisningsformål. Dette er et viktig ledd i senterets utvikling som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter på sitt fagfelt.

 

De grunnleggende kravene man har blitt målt på for å få denne godkjenningen er blant annet:

  • Pasientgrunnlaget må være av en slik størrelse og sammensetning at lege under spesialisering sikres tilfredsstillende erfaring innenfor normert tid på det området av spesialistutdanningen som vedkommende avdeling forutsettes å dekke.
  • Utdanningsinstitusjonen skal ha en oppdatert utdanningsplan hvor det bl.a. fremgår hva denne kan tilby av type tjeneste og erfaringsområde.
  • Alle leger under spesialisering skal ha oppnevnt veileder som er spesialist i faget.
  • Veiledning skal gjennomføres regelmessig og skal inkludere evaluering av legen under spesialisering. Det forutsettes planlagt veiledningsmøte minimum en gang per måned. Spesielt er hyppig og regelmessig veiledning nødvendig i første del av spesialistutdanningen.
  • Utdanningsinstitusjonen skal ha et løpende teoretisk undervisningsprogram på minimum to undervisningstimer per uke.
  • Individuell utdanningsplan skal være utarbeidet for alle leger under spesialisering og er gjensidig forpliktende i forholdet mellom legen og utdanningsinstitusjonen.