Internasjonale forskningsartikler fra BHSS

De to siste årene har Beitostølen helsesportsenter (BHSS) fått publisert fire nye artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Alle de fire artiklene dokumenterer nytten av å delta i et opphold på BHSS, både for barn og voksne.

 

De to første handler om voksne brukere med ulike funksjonsnedsettelser som deltok i et fire ukers rehabiliteringsopphold på BHSS og betydningen det hadde for fysisk og psykisk fungering på kort og lang sikt. De to siste handler om barn med funksjonsnedsettelse og deres deltakelse i fritidsaktiviteter etter et tre ukers opphold på BHSS på kort og lang sikt.

Helsesportsenteret har nært forskningssamarbeid med medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS), Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Barneavdeling for nevrofag. I tillegg er det forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH) og Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Line Preede var medisinstudent på forskerlinje og skrev denne artikkelen i samarbeid med sine veiledere og medarbeidere på helsesportsenteret. Resultatene fra denne studien viste at brukerne som deltok i tilpasset fysisk aktivitet I fire uker på BHSS oppnådde bedring av både fysisk og mental funksjon, noe som varte et år etter oppholdet. De som opplevde mest fatigue (kronisk trøtthet) og hadde lavest tro på egen mestring så ut til å ha størst utbytte av oppholdet.

Cecilie Røe er professor på UiO og OUS, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, og hun har ledet flere forskningsprosjekter på BHSS. Resultatene fra denne studien viste at et fire ukers rehabiliteringsprogram med tilpasset fysisk aktivitet på BHSS bedret fysisk funksjon, og bedringen hadde sammenheng med mindre smerte og økt motivasjon og selvfølelse. Styrket tro på mestring av egen helse bidro sannsynligvis til bedre mental funksjon.

Astrid Nyquist som nå er direktør på BHSS tok sin doktorgrad i 2012 på NIH om barns deltakelse i fritidsaktiviteter. Denne artikkelen er en del av doktoravhandlingen. Den viser at barna med funksjonsnedsettelser som deltok i studien deltar i ganske mange aktiviteter med stor glede, men de vil gjerne være enda mer aktive enn de er. De har klare preferanser og disse stemmer rimelig godt overens med hva de faktisk gjør på fritiden. Barna oftest sammen med familien, men ville gjerne vært mer sammen med jevnaldrende. En forutsetning er derfor å tilegne seg basale ferdigheter i noen få utvalgte aktiviteter. Dette kan et opphold på BHSS bidra til. 

Per Enok Baksjøberget er idrettspedagog på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering i Stavern og har tatt mastergrad i rehabilitering på HiOA i 2015. Masteroppgaven er nå blitt en internasjonal artikkel som tyder på at et opphold på BHSS kan bidra til holde fysisk aktivitetsnivå stabilt hos barn og unge med funksjonsnedsettelser med fritidsaktiviteter generelt går ned med alderen.

Her kan du lese artiklene: