Aktuelt fra FOU- avdelingen

Beitostølen Helsesportsenter driver utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet som bidrar til å fremme aktiv deltakelse i et livsløpsperspektiv. Her presenteres noen aktuelle saker fra vår FOU- avdeling.

Forskningssamarbeid om autismespekterforstyrrelser

Professor i ergoterapi, Sonya Girdler, fra Curtin University i Perth, Australia kommer tilbake til BHSS til nyttår og vil delta i planlegging av forskning om tilpasning av fysisk aktivitet for barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Denne gangen vil hun også ha møte med leder for Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi, Ellen Kathrine Munkhaugen ved Oslo universitetssykehus. Hun har undervist om autismespekterforstyrrelser på BHSS flere ganger. Sammen med oss på BHSS vil disse to ekspertene planlegge forskningssamarbeid på dette feltet for å bidra til og fylle et stort kunnskapshull som det er svært naturlig at BHSS tar ansvar for å initiere.

 

Helsesport 2.0 – DELTA 2022 – FRIHET TIL Å DELTA – forskning  

"DELTA 2022" - det store nasjonale prosjektet som skal videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for tilpasset fysisk aktivitet eller helsesport for personer med funksjonsnedsettelse, går inn i sitt siste år. BHSS leder prosjektet i samarbeid med Valnesfjord helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Den største delen av dette prosjektet handler om aktivitetshjelpemidler og annen muliggjørende teknologi som ett av flere viktige bidrag til at personer med funksjonsnedsettelse kan oppnå mestring og delta i selvvalgte aktiviteter.

PhD-prosjekter: To av de tre PhD-studiene som er knyttet til DELTA 2022 ledet av henholdsvis stipendiatene, Svein Bergem ved Nord universitetet og Friedolin Steinhardt ved Høgskolen i Innlandet, går inn i sin siste fase og beregnes ferdigstilte i 2019. I tillegg er stipendiat, Berit Gjessing i full gang med sitt PhD-prosjekt. Til sammen vil disse prosjektene bidra med ny kunnskap om fagpersoners kompetanse om aktivitetshjelpemidler, om hvordan deltakelse kan forstås og måles, og om mer treffsikker tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler fører til økt aktivitet og deltakelse.

Mastergradsprosjekter: To av fire mastergradsstudier som er knyttet til DELTA 2022 er fullført i 2018. Liv Ilseng ved NTNU og Lars Kristian Dalen ved Charles Sturt University i Australia har avsluttet sine mastergrader og bidratt med ny kunnskap om henholdsvis hva som hemmer og fremmer aktivitet med aktivitetshjelpemiddel og barns aktivitetspreferanser. Kirsti N Hellesøy ved RKHR er i sluttfasen av sin masteroppgave om aktiviteter knyttet til vann og sjø med beregnet innlevering våren 2019, og Viljar Aasan på BHSS starter på sin masteroppgave i 2019 med beregnet innlevering våren 2021.

I tillegg består DELTA 2022 av utviklingsprosjekter som fokuserer både på systemnivå og individnivå fra individuell teknologistøttet tilpasning av aktivitetshjelpemidler, til kompetanseutvikling og nettverksbygging for saksbehandlere i førstelinjen og NAV hjelpemiddelsentraler. Faste nasjonale samlinger er etablert for erfaringsutveksling og kompetansespredning. Det er også etabler samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner.

Her kan du lese det ferske intervjuet med direktør ved BHSS/leder for styringsgruppa i Delta 2022, Astrid Nyquist, som ble publisert i forbindelse med FNs dag for funksjonshemmede.

 

Ytterligere to PhD-prosjekter er i full gang på Beitostølen Helsesportsenter

Til sammen dekker disse studiene mange viktige aspekter ved det som er hovedvirkemidlet på BHSS, nemlig tilpasset fysisk aktivitet for dem som trenger det mest. Målet er å bidra til og skape frihet for brukerne til å kunne delta i ønskede aktiviteter i hjemmemiljøet. Begge studiene er finansiert av Stiftelsen Sophies Minde.

Idrettspedagog Mette Miklos, Universitetet i Oslo, er i sluttfasen av sitt prosjekt om samhandlingen brukerne imellom under oppholdet på BHSS, og samhandlingen mellom brukerne og fagfolkene, hvordan kan anerkjennelse fra fellesskapet skape mot til å utfordre egne grenser i aktivitet.

Fysioterapeut Shahrzad Arfa, OsloMet storbyuniversitetet, jobber med å analysere erfaringene til familier med innvandrerbakgrunn og funksjonshemmede barn som har vært på opphold på BHSS. Studien skal ha sin midtveisevaluering i februar 2019.

 

Nye artikler fra BHSS

Standal, Ø.F., Nyquist, T.E., Mong, H.: Adapted Physical Activity Professionals in Rehabilitation: An Explorative Study in the Norwegian Context.

Artikkelen ser nærmere på hvilken rolle Tilpasset Fysisk Aktivitet (TFA) spiller innen norsk re-/habilitering. Hensikten er å beskrive og forstå norske idrettspedagogers rolle, arbeidsoppgaver og status innenfor denne konteksten. Det ble gjort gruppe intervjuer med idrettspedagoger på 6 av de største rehabiliteringsinstitusjonene i Norge, samt individuelle intervjuer med deres ledere. Resultatene belyser innholdet i deres arbeidsoppgaver, rollen de har i tverrfaglige team, deres status på institusjonene og hvilket kunnskapsgrunnlag de bygger sin praksis på.

Artikkelen er publisert i Adapted Physical Activity Quarterly og kan leses HER 

Nyquist A, Jahnsen R, Moser T, Ullenhag A.: The coolest I know – a qualitative study exploring the participation experiences of children with disabilities in an adapted physical activities program.

Artikkelen som er en delstudie fra Astrid Nyquists doktorgradsprosjekt omhandler dybdeintervjuer med 11 barn fra 10-13 år under opphold på BHSS. Målet var å få økt forståelse av barns erfaringer med deltakelse i selvvalgt tilpasset fysisk aktivitet på BHSS, og hvordan de nye ferdighetene kan overføres til meningsfull deltakelse i hjemmemiljøet. Analysene av intervjuene avslørte fem temaer som gikk igjen: “å lære og å lære bort aktiviteter”, ”tilhørighet, solidaritet og vennskap”, “aktivitet- og deltakelsesglede“, “deltakelse på egne premisser” and “videreføring i lokalmiljøet hjemme”. Å ha et fristed til å øve og lære fysiske aktiviteter i et trygt, intensivt gruppehold på BHSS, så ut til å fremme overføring til meningsfull aktivitet I hjemmemiljøet. Det hadde sammenheng med barnas aktivitetskompetanse, preferanse og selvfølelse. Habiliteringsoppholdet skapte en setting hvor barna lærte ulike aktiviteter sammen med jevnaldrende med lignende utfordringer, noe som resulterte i opplevelse av mestring, vennskap og glede. Barna deltok på sine egne premisser og fortsatte å gjøre det i hjemmemiljøet.

 

Reidun Birgitta Jahnsen, forskningsleder BHSS