Shahrzad Arfa, flankert av forskningsleder Reidun Jahnsen og direktør Astrid Nyquist, etter vel gjennomført disputas

Tre nye doktorgrader med studier fra Beitostølen Helsesportsenter, - og to doktorgradsarbeider i sluttfasen

Nyutdannet lege Line Preede, har vært PhD-stipendiat på Universitetet i Oslo og disputerte 25. mai 2021 med doktoravhandlingen: Evaluating adapted physical activity-based rehabilitation in people with chronic disabilities. Hun har studert den opplevde nytten av et opphold på BHSS både på kort og lang sikt i en randomisert kontrollert studie av voksne brukere, og hun fant at de fikk både bedre fysisk og psykisk helse et helt år etter rehabiliteringsoppholdet. De brukerne som hadde utfordringer med fatigue og lav selvfølelse i utgangspunktet hadde spesielt godt utbytte at et opphold på BHSS, både på kort og lengre sikt. En forhandlet målsettingsprosess mellom brukere og personalet med spesifikke mål hadde også betydning for utbyttet.

Fysioterapeut Shahrzad Arfa, som har erfaring fra Grünerløkka bydel i Oslo, har vært PhD-stipendiat på OsloMet storbyuniversitetet, og disputerte 25.august 2021. Studien, Erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med nedsatt funksjonsevne relatert til samhandling med helse- og re/habiliteringstjenestene i Norge, er finansiert av Stiftelsen Sophies Minde. Shahrzad brukte intervjuer og deltakende observasjon for å få kunnskap om erfaringene til familier med innvandrerbakgrunn og funksjonshemmede barn som har vært på opphold på BHSS. Hva var det som gjorde at det plutselig ble relevant å reise til BHSS? Hvordan hadde de det der, og hva har skjedd etterpå? I tillegg handler avhandlingen om mer generelle erfaringer med navigering i det norske helsevesenet og behovet for å bygge helsekompetanse.

Idrettspedagog Friedolin Steinhardt har vært PhD-stipendiat finansiert av Høgskolen Innlandet på Lillehammer med et prosjekt om måling av deltakelse, How can I participate? Development of an instrument for evaluation of participation in leisure activities for children with disabilities. Han disputerte 29.10.2021 og har studert den subjektive opplevelsen av å delta, og om involvering og engasjement i ulike aktiviteter. I tillegg har han intervjuet foreldre, barn og fagpersoner om hva de forbinder med deltakelse, og dette er brukt i utviklingen av det digitale spørreskjemaet AktiveDeg 2, hvor barna selv skal fortelle hva de deltar i, hvor ofte, sammen med hvem og hvor involvert og engasjert de er mens de deltar. Dette instrumentet skal brukes sammen med AktiveDeg 1 som kartlegger aktivitetspreferanser, et instrument som er validert av Lars Kristian Dalen.

 

Ytterligere to doktorgradsarbeider i sluttfasen

Idrettspedagog Mette Miklos er stipendiat ved Medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo, og studien, Mot og fellesskap, finansieres av Stiftelsen Sophies Minde. Mette har gjennomført deltakende observasjon og gjentatte samtaler med fire grupper med unge voksne som har vært på opphold på BHSS og studert samhandlingen brukerne imellom under oppholdet, og samhandlingen mellom brukerne og fagfolkene. Hvordan kan anerkjennelse fra fellesskapet skape mot til å utfordre egne grenser uten å skape negativt forventningspress?

Fysioterapeut Berit Gjessing er PhD-stipendiat ved Research Center for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (CHARM), på medisinsk fakultet ved Universitetet I Oslo, også finansiert av Stiftelsen Sophies Minde. Studien, Hva er best for meg? – om teknologistøttet tilpasning, samt opplæring og erfaringer med bruk av aktivitetshjelpemidler, handler om tilpasning av det oftest benyttede aktivitetshjelpemidlet for brukerne på BHSS, nemlig sykkel. Fører god tilpasning til økt aktivitet og bruk av hjelpemiddelet?