Fra forelesningssalen under CAPA 2022

Aktuelt fra FOUI- avdelingen

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) driver utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet som bidrar til å fremme aktiv deltakelse i et livsløpsperspektiv, og senteret har helt fra starten av, i 1970, vektlagt dokumentasjon av sin virksomhet som grunnlag for faglig utvikling og kvalitetsforbedring. Vår forskningsleder, Reidun Jahnsen, oppsummerer her de mest aktuelle sakene fra FOUI- avdelingen, ved inngangen til et nytt år.

 

«Capturing the magic – participation for all» eller CAPA 2022 – det internasjonale symposiet for forskning om deltakelse ble gjennomført på Beitostølen 12.-15. september 2022

Et høydepunkt i høst var gjennomføringen av det internasjonale forskningssymposiet om deltakelse, CAPA 2022, som endelig ble en realitet som fysisk symposium på Beitostølen i september. Vårt hovedmål var å samle forskere og andre fagfolk og interesserte fra hele verden til møter, diskusjoner og samarbeid, samt å presentere arbeidet på Helsesportssenteret sammen med norsk natur og kultur, - og slik ble det! Internasjonale forskere fra hele verden deltok sammen med fagpersoner i klinisk eller pedagogisk arbeid fra fjern og nær.

I løpet av de siste tiårene har internasjonalt klinisk og vitenskapelig arbeid økt forståelsen av deltakelse. I 2021 ble det publisert en spesialutgave om deltakelsesforskning i tidsskriftet Disability & Rehabilitation, med forskningsresultater fra mange internasjonale forskningsgrupper. Denne spesialutgaven, med samme tittel som symposiet, representerer «state of the art» innen forskning om deltakelse og inneholder 17 spennende artikler om deltakelse som begrep og konsept, hvordan deltakelse kan måles og hvordan deltakelse kan påvirkes. Under symposiet kunne vi dele og diskutere perspektivene og erfaringene fra dette arbeidet – og konsekvensene for praksis, politikk, organisasjonsstrukturer og fremtidig forskning. Vi gikk fra «capturing the magic» til «sharing the magic for all».

Symposiumstemaenes mål var å utfordre vår tenkning og å bygge samarbeid for å optimalisere deltakelse for alle:

  • Deltakelsesintervensjoner
  • Deltakelse i livsløpsperspektiv
  • Likeverdige muligheter og tilgang til deltakelsesarenaer
  • Tilnærming til deltakelse på individ- og systemnivå

Symposiet hadde form av et tverrfaglig vitenskapelig samproduksjonsarrangement. Med inspirasjon og veiledning fra «Keynote Speakers», fikk deltakerne mulighet til å utveksle kunnskap, erfaringer og perspektiver om hvordan kunnskap kan utvikles og brukes til å gjennomføre og evaluere tiltak som fremmer deltakelse.

Resultater av CAPA 2022 inkluderer identifisering av prioriterte forskningsspørsmål og agendaer som allerede har ført til og kan føre til, flere nye forskningsprosjekter knyttet til evidensbasert implementering av metodikk som fremmer deltakelse. Symposiet har også skapt muligheter for bredt samarbeid mellom ulike interessenter. Diskusjonene fra workshopene vil bli publisert i form av en eller flere internasjonale artikler. Presentasjonene fra CAPA 2022 ligger fortsatt på symposiets hjemmeside; Presentations | CAPA 2022

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU tur-retur – ny kunnskap fra doktorgrader på Beitostølen helsesportsenter skal implementeres i praksis

Fjorårets disputas av fysioterapeut Shahrzad Arfa på studien «Erfaringene til innvandrerforeldre og deres barn med nedsatt funksjonsevne relatert til samhandling med helse- og re/habiliteringstjenestene i Norge», avdekket store utfordringer når det gjelder koordinering og samhandling på tvers av faglige og administrative grenser. Kunnskapen fra doktorgradsarbeidet finansiert av Stiftelsen Sophies Minde, implementeres nå på helsesportsenteret, med spesielt fokus på overgangen fra opphold på senteret og tilbake til hjemkommunen. Byggingen av det nye Familiehuset er også i full gang. Dette huset vil gjøre det mulig at hele familien kan få delta i læringen av nye aktiviteter på helsesportsenteret, noe som vil gjøre det lettere å videreføre aktivitetene i hjemmemiljøet etter oppholdet.

Tilsvarende videreføring ses for fjorårets disputas av idrettspedagog Friedolin Steinhardt på studien «How can I participate? Development of an instrument for evaluation of participation in leisure activities for children with disabilities”. Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet er brukt i utviklingen av det digitale spørreskjemaet AktiveDeg 2, hvor barna selv skal fortelle hva de deltar i, hvor ofte, sammen med hvem og hvor involvert og engasjert de er mens de deltar. AktiveDeg2 er utviklet for å skulle brukes sammen med AktiveDeg 1, som kartlegger aktivitetspreferanser. Nå blir disse instrumentene prøvd ut videre av en ny stipendiat på Universitetet i Sørøst- Norge, Per Enok Baksjøberget. Også her er focus på overgangen fra rehabilitering til aktivitet på hjemmebane, så arbeidstittel på prosjektet er, «Participation in self-selected physical activities of adolescents with disabilities. A prospective mixed-method study of participation and motivation transfer from specialised rehabilitation to local community”.

 

Ny doktorgrad om universell utforming – et samspill mellom Beitostølen Helsesportsenter og lokalsamfunnet

Beitostølen Helsesportsenter er samarbeidspartner i prosjektet, Accessible tourism (Accesstour), som er finansiert av Norges forskningsråd og ledes fra Nordlandsforskning. Målet er å generere kunnskap om generelle modeller for utvikling av bærekraftige og tilgjengelige lokalsamfunn som er attraktive å bo i og å reise til. Dette inkluderer digital teknologi til bruk for reiselivsbedrifter, offentlig sektor og alle typer besøkende. Et nytt doktorgradsprosjekt knyttet til Accesstour med fokus på et inkluderende lokalmiljø, blir startet våren 2023. Det er gjennomført en spørreundersøkelse til brukere på helsesportsenteret om hva som skal til for at de velger et bestemt reisemål, og dette blir en av delstudiene. Innbyggere på Beitostølen vil også bli intervjuet om hvorfor de har valgt å bo på Beitostølen, og om de tenker at helsesportsenteret har en betydning for lokalsamfunnet. Beitostølen Helsesportsenter har eksistert i over 50 år, og det vil være veldig interessant å studere samspillet mellom helsesportsenteret og lokalsamfunnet gjennom disse årene, og hvordan de har påvirket hverandre gjensidig.

 

Nye innsikter fra to utviklingsprosjekter inn i FOUI tur-retur loopen

Utviklingsprosjektene «Finn ditt spor», ledet av Ellen Hæhre, og «Piggekjelke for små barn», ledet av Viljar Aasan, begge finansiert av Stiftelsen Sophies Minde, er nå fullført og avsluttet.

Resultater fra Finn ditt spor- prosjektet vil bli publisert i en rapport og i vitenskapelige artikler, og den nye kunnskapen om unge voksne og ungdom i overgangsfasen til selvstendig voksenliv vil bli søkt videreført i klinisk praksis i samhandling med brukernes aktuelle kommuner. Den digitale oppfølgingsappen vil være et viktig redskap. Abstract er sendt inn til konferanse i Nordic Network for Disability Research (NNDR) på Island i mai 2023.

Fire prototyper for langrennspiggekjelker for barn; - to knesittende i størrelse 3-7 år og 7-13 år, og to sittende med bena fremover i tilsvarende størrelser, er utviklet i samarbeid mellom Beitostølen Helsesportsenter, Hepro AS avd. Krabat og design- og ingeniørkompetanse hos Exero Technologies. Målet nå er å få testet kjelkene mest mulig på den aktuelle brukergruppen for å få tilbakemeldinger på sittestilling, størrelser, brukervennlighet og funksjon. Slik kan vi videreutvikle kjelkene til å bli et produkt på det norske markedet, distribuert gjennom NAV sine rammeavtaler. På sikt er det også ønske om å kunne eksportere eventuelle barnepiggekjelker til utlandet. Prototypene ble i oktober vist frem på en samling for NAV Hjelpemiddelsentralen, der de fleste sentralene i Norge var representert. Tilbakemeldingene herfra var meget gode. Abstract er sendt inn til European Academy of Childhood Disability (EACD), konferanse i Ljubljana mai i 2023.

 

Reidun Jahnsen, forskningsleder BHSS