Sunnaasstiftelsen + Beitostølen Helsesportsenter

Samarbeidsavtale mellom Sunnaasstiftelsen og Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) og Sunnaasstiftelsen har inngått samarbeidsavtale med varighet ut 2024. Avtalen omfatter utveksling av personell, hospitering, kunnskapsdeling og samarbeid rundt aktivitetstilbud og kompetanseutveksling, forsknings- og utviklingsarbeid.

 

-Avtalen er uttrykk for at BHSS og Sunnaasstiftelsen vil arbeide sammen for at personer med ervervet funksjonsnedsettelse etter skade eller sykdom skal få et helhetlig og koordinert rehabiliteringstilbud, – fra akuttfase og til hverdagsliv i hjemmet. Dette bygger på en felles erkjennelse av at det å leve med fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser kan innebære behov for omfattende bistand og oppfølging gjennom tilrettelagte tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunene, og at samarbeid mellom offentlige, private og frivillige aktører kan bidra til bedre oppfølging av den enkelte, sier Marianne Holth Dybwad, daglig leder i Sunnaasstiftelsen.

-I motsetning til BHSS, som er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten, er Sunnaasstiftelsen en ideell organisasjon som er et supplement til den offentlig finansierte helse- og omsorgstjenesten. Målsetningene våre er likevel felles, påpeker direktør ved BHSS, Astrid Nyquist; Å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse skal leve aktive og meningsfylte liv, og til mestring, livskvalitet og integrering.

Ansatte ved BHSS har de siste årene bidratt som instruktører på enkelte av Sunnaasstiftelsens camper med gode erfaringer og tilbakemeldinger. Med et formalisert samarbeid legges det til rette for at gjensidig hospitering og utveksling av instruktører blir en naturlig del av kompetansehevingstiltakene for ansatte.         

I tillegg til å utveksle instruktører og ansatte, skal de to aktørene sammen drive opplysningsarbeid rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, NAV og arbeidsgivere med hensikt å bidra til bedre kvalitet i tjenestene. 

-BHSS har en bevisst strategi på å utvide nettverket og formalisere vår kontakt med samarbeidspartnere som sammen med oss vil styrke og utvikle feltet og bidra til at ALLE kan oppleve mestring og deltagelse på livets arenaer. Fremtiden ligger i utvikling som foregår mer på tvers og i skjæringspunktene mellom ulike aktører innenfor feltet, samt i den kraften samarbeidsdrevet innovasjon kan utgjøre. Vi ser derfor fram til et fruktbart samarbeid med Sunnaasstiftelsen, avslutter Nyquist.