BHSS - Kandidat til Lions Røde Fjær 2020

I 1970 ble Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) bygget takket være den første aksjonen Røde Fjær i 1966. Nå er BHSS kandidat for å få tildelt Røde Fjær- aksjonen på nytt. Med mulige midler fra Røde Fjær i 2020 vil BHSS bygge et «Lionshus» med to formål; et familiehus og fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling.

 

Ildsjelen Erling Stordahl bidro til at det norske samfunnet på 1960-tallet gjennomgikk en holdningsendring i synet på funksjonshemmede, og på deres rett til å få leve et aktivt og sosialt liv fylt med arbeid, kultur, idrett og friluftsliv. Stordahl var initiativtager til både Ridderrennet og aksjonen Røde Fjær. Siden da har samfunnet gjennomgått store forandringer som preges av stadig større mangfold. Dette innebærer at BHSS kontinuerlig må sikre seg at tilbudet når dem som trenger det mest.

Som del av spesialisthelsetjenesten har BHSS ansvar for å tilrettelegge og innrette sine tilbud slik at tjenestene som ytes blir likeverdige for alle, ikke minst for de mest sårbare gruppene i samfunnet, eksempelvis familier som har barn med lavt funksjonsnivå, eller familier med innvandrerbakgrunn som har barn med funksjonsnedsettelser.

 

Lions familiehus - Beitostølen Helsesportsenter for flere

Med mulige midler fra Røde Fjær i 2020 vil BHSS bygge et «Lionshus», som har to formål:

Familiehus

BHSS har fokus på å utvikle familiens kompetanse og forutsetning for å kunne støtte barnet/ungdommen i aktiviteter i lokalmiljøet. Siden 2011 har BHSS tilbudt «Familieopphold» der familiene er sammen i aktivitet for å bedre ferdighet, prøve ut aktivitetshjelpemidler og få mer kunnskap om tilpassing av aktiviteter med tanke på videreføring i eget lokalmiljø. Andelen barn med funksjonsnedsettelse og innvandrerbakgrunn som deltar på opphold ved BHSS, har imidlertid vært lav. For å øke denne andelen ble prosjektet «Aktive sammen – mulig for oss?» startet opp i 2014. Prosjektet har bidratt med økt kunnskap om familienes ønsker og behov i møtet med BHSS. For å imøtekomme disse behovene, ønsker BHSS nå å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede familieleiligheter under oppholdet.

 

Fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling

Fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming ble «født» på BHSS og vokser seg stadig større og sterkere, både nasjonalt og internasjonalt. En tverrfaglig stab med stadig høyere kompetanse, kombinert med over 200 studenter i praksis hvert år, skaper et unikt miljø for fordyping og nyskaping. I forbindelse med utviklingen av BHSS som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter på sitt fagfelt, har senteret behov for nye fasiliteter for å drive kompetanseoverføring, forskning og formidling.

 

 

 

Se søknads-/presentasjonsfilmen her.