To voksne og et barn padler i kano på Bamselitjern. Foto: Thor Østbye

To nye internasjonale artikler fra Beitostølen Helsesportsenter i 2018

Claire Willis, idrettspedagog fra Perth i Australia, tok sin doktorgrad på University of Western Australia i 2017 med data fra Beitostølen Helsesportsenter. Sammen med resten av våre samarbeidspartnere i dette spennende forskningsmiljøet, er det nå kommet to nye artikler om virksomheten på BHSS som bidrar til å synliggjøre arbeidet vårt ute i verden, og ikke minst bidrar til å beskrive de grunnleggende prinsippene, slik at de kan «oversettes» til andre sammenhenger og andre steder.

 

A realist evaluation of a physical activity participation intervention for children and youth with disabilities: what works, for whom, in what circumstances, and how?

Willis, C.E., Reid, S., Elliott, C., Rosenberg, M., Nyquist, A., Jahnsen, R. & Girdler, S. BMC Pediatrics (2018) 18:113

Målet med denne studien var å beskrive samspillet mellom omgivelser, virkningsmekanismer og resultater av deltakelsesfokusert tilpasset fysisk aktivitet for å forstå hva som fungerer, under hvilke forhold og hvordan. Metoden som ble benyttet ble utformet som en «realistisk evaluering», det vil si at forskningen foregikk midt i den virkeligheten som skulle beskrives. Deltakerne var barn og foreldre som deltok i tre ukers habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter i henhold til Lokalmiljømodellen. Claire Willis gjennomførte deltakende observasjon, individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer med deltakerne over 15 uker på helsesportsenteret. Analysene av «omgivelse-virkningsmekanisme-resultatforbindelser» ble utviklet til en modell som søker å identifisere de aktive ingrediensene i programmet, som fremmer deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet for barn og unge med funksjonshemming.

30 barn med ulike funksjonsnedsettelser (gjennomsnittsalder 12 år), og deres foreldre (26 mødre og 18 fedre) deltok i studien. Analysene identifiserte fire omgivelsestemaer, fem virkningsmekanismer og seks resultattemaer. Virkningsmekanismene (egne valg, moro, venner, spesialiserte fagpersoner og tid) ble aktivert i omgivelser som var trygge, sosiale, læringsbaserte og familiesentrerte, og dette ga resultater relatert til både kroppsfunksjoner, aktivitetskompetanse og deltakelse på ulike arenaer i dagliglivet. Samspillet mellom virkningsmekanismene og omgivelsene ble til en helhet som skapte meningsfylt aktivitet for barna og ungdommene med funksjonshemning, og deres foreldre. Mens optimalisering av deltakelse i fysisk aktivitet er et primærutfall for lokalmiljømodellen, viser resultatene at den deltakelsesfokuserte tilnærmingen også kan ha overføringsverdi til andre områder. Resultatene fra denne studien beskriver grunnleggende strategier og prinsipper for å fremme aktivitet og deltakelse, og kan derfor «oversettes» til fremtidige habiliteringsprogram for barn og ungdom med funksjonshemninger hvor som helst i verden.

 

Enabling physical activity participation for children and youth with disabilities following a goal-directed, family-centred intervention

Willis, C., Nyquist, A., Jahnsen, R., Elliott, C. & Ullenhag, A. Research in Developmental Disabilities, 2018

Målet med denne studien var å evaluere endringer i deltakelse i fysisk aktivitet hos barn med funksjonshemminger etter et målrettet, familiesentrert habiliteringsopphold på Beitostølen Helsesportsenter, og å identifisere faktorer som påvirker deltakelsen etter oppholdet. Rekruttering av deltakere skjedde over en 12 måneders periode med barn og unge som deltok i vanlige gruppeopphold på helsesportsenteret. To evalueringsverktøy ble brukt i studien. Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ble fylt ut av foreldrene før oppholdet, rett etter oppholdet og tre måneder etter oppholdet, og Goal Attainment Scaling (GAS) ble anvendt ved avreise og for å vurdere måloppnåelse ved 12 ukers oppfølging. Kvalitative intervju ble anvendt for å beskrive eventuelle hindringer for å oppnå mål.

92 barn med ulike funksjonsnedsettelser (gjennomsnittsalder 11 år, 49 gutter) ble inkludert i studien. Resultatene viste statistisk signifikante og klinisk meningsfulle forbedringer i foreldrerapporterte skårer på COPM, både på utførelse av aktiviteter og tilfredshet i forhold til deltakelsesmålene. Vurderingen 12 uker etter oppholdet var fortsatt betydelig høyere enn før oppholdet, og 32% av barna oppnådde målene de hadde satt seg. Miljøfaktorer var den hyppigste barrieren for måloppnåelse. Disse resultatene dokumenterer verdien av målrettede, familiesentrerte tiltak for å optimalisere deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet for barn med funksjonsnedsettelser, samt at det er behov for bedre tilrettelegging for tilpasset fysisk aktivitet i kommunene, både relatert til fysiske og sosiale omgivelsesfaktorer.

 

Her kan du lese disse og andre artikler som er publisert i internasjonale tidsskrifter, samt doktorgradsavhandlinger og mastergradsoppgaver fra BHSS.

 

Reidun Birgitta Jahnsen

Forskningsleder BHSS