Å investere i kompetanse er å investere i fremtiden

Nå er det viktigere enn noen gang å investere i kompetanse og samarbeid, for oss er det å investere i fremtiden. Det gjelder for hver og en av oss på Helsesportsenteret, enten vi er ansatt, eller står midt oppi egen eller noen i familien sin re/habiliteringsprosess.

 

Betydningen av kompetanse kan uttrykkes slik som Birgit Skarstein gjør:

«Her på Helsesportsenteret er det unik og viktig kompetanse og en enorm løsningsorientering som er en kraft i hvordan både hele fagfeltet og den enkelte kan utvikle seg».

- Eller som far til Syver poengterer i bloggen "Shetlandsblindheim"

«Senteret har i over 50 år arbeidet for å hente frem det beste både i hvert enkeltmenneske og i de mulighetene og den kunnskapen som trengs for å mestre – det er det muliges kunst i praksis, og er helt avgjørende nå og i fremtiden»

 

For Helsesportsenteret, som har som mål å videreutvikle posisjonen som et av landets ledende miljøer innenfor fysisk aktivitet, friluftsliv og bruk av aktivitetshjelpemidler for å oppnå læring, mestring og deltagelse på livets arenaer, er kompetanse helt avgjørende.

Denne formen for kompetanseutvikling kan vi ikke gjøre alene, - så det å konstant være på jakt etter ny kunnskap handler også om å bygge solide nettverk og å investere i samskaping for å fremme vår visjon «Aktivitet og deltagelse gjennom livet – for alle». At vi ser mot så vel andre rehabiliteringsinstitusjoner som til frivilligheten, som å delta i helseklyngesamarbeid, lede an i bedriftsnettverk og ta del i forskningssamarbeid med flere ulike universiteter, gjør at vi har et solid fotfeste i utviklingen av vårt fagfelt. Fremtiden ligger i utvikling som foregår mer på tvers og i skjæringspunktene mellom disse aktørene, samt i den kraften samarbeidsdrevet innovasjon kan utgjøre. Inngått samarbeidsavtale med World Para Snow Sports Championship, som er verdens første samlede VM i snøsport for parautøvere, er et eksempel på dette. Likeså er vårt prioriterte samarbeid med Norges Idrettshøgskole og med para- idretten generelt. Vår nære "familie", Foreningen Ridderrennet, har også, tross avlysninger av arrangementer i to år, drevet innovativt utviklingsarbeid sammen med oss. Ved å invitere stadig flere hjelpemiddelaktører, med Igloo Innovation som godt eksempel, ser via at nytenkning gir nye muligheter. Det pågående engasjementet vi har sammen med Øystre Slidre kommune, destinasjon Beitostølen og aktører som Universell Utforming AS og Nordlandsforskning skal medvirke til videreutvikling av nærområdet som et sosialt bærekraftig og mer universelt utformet reisemål for alle. Alt dette viser at fagfeltet er i bevegelse på flere ulike måter.

Tre egne doktorgradsavhandlinger på vårt fagfelt er nylig levert og to nye står for tur. Dette gir kraftig kunnskapsvekst som skal tas i bruk fremover. Med en intern arbeidsmetode som har som bærebjelke at forskning og utviklingsarbeid skal i retur til praksisfeltet, står nye forbedrede rehabiliteringstilbud klare. Det digitale utviklingssporet, med verktøy for kartlegging og moduler for økt brukermedvirkning skal styrke oppfølgingen av den enkelte. «Helt hjem»- konseptet har store ambisjoner. I tillegg har vi ervervet ny kunnskap om den delen av målgruppen som har innvandrerbakgrunn, det skal gi grobunn for videre økt satsning mot å gi likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, funksjon, bosted og etnisk bakgrunn. 

Det at Helsesportsenteret har som en av sine hovedoppgaver å være pådriver for kompetanseutvikling på vårt fagfelt, er mer viktig enn noen gang. For selv om det er flere markører som kan tyde på at vi beveger oss i riktig retning for å fremme like muligheter for deltagelse og likestilling for alle, ser vi at jobben ikke er gjort. Ennå har ikke Norge tatt funksjonshemmedes menneskerettigheter inn i norsk lov. Loven som ikke gir nye rettigheter, men som fremhever at menneskerettighetene gjelder for alle, også for personer med funksjonsnedsettelser, ble ikke vedtatt. Men det er lyspunkter, og politikken er i bevegelse i riktig retning. Vi er stolte av vår styreleder, Tove Linnea Brandvik, som også er forbundsleder for Norges Handikapforbund, når hun igjen står frem med «utestemme» og drar lasset for likestilling og et mer inkluderende samfunn. Kraften mot utenforskap blir enda større om flere ikke aksepterer disse ulikhetene. Den forventningen har vi til oss selv og til alle i vårt nettverk. Først når dette ikke bare er noe det snakkes om i «funkisorganisasjonene», men noe vi alle tar aktiv del i, blir det en reell mulighet for ønsket endring.

Vi har også gleden av å fortelle at Lions Norge, tross at de har blitt rammet hardt av koronasituasjonen, ikke gir seg, men derimot med økt styrke restarter Lions Røde Fjær- aksjonen. Dette skal bidra til byggingen av vårt nye «Familie- og Kompetansehus». Slike venner gir mot!

 

Jeg vil avslutningsvis hylle det daglige arbeidet som gjennomføres her på Helsesportsenteret. Overalt strekker mennesker seg til det ytterste for både andre og seg selv. – Dette ser jeg rundt meg hver eneste dag, og dette gjør til at vi fortsetter å rette blikket fremover mot «next 50». 

 

 

Måtte vårsola bringe med seg en mer forutsigbar hverdag for oss alle! 

Gleder meg til vi kan møtes igjen.

 

Astrid Nyquist

Direktør BHSS