Direktør Astrid Nyquist speider utover fjell med nysnø

Ord fra direktøren

Min forventning til meg selv og til alle ansatte på senteret er at vi klarer å være både lyttende og anerkjennende ovenfor den kompetansen og de erfaringene som omgir oss. Alle involverte i rehabiliteringen har verdifull innsikt, det være seg som brukere av tjenesten, som nær familie eller venn til de som er på rehabiliteringsopphold, som samarbeidspartnere, som lokale fagpersoner eller som forskere. Vi vil hele tiden tilstrebe å bruke denne kompetansen til det beste for målet om likestilte muligheter for aktivitet og deltagelse gjennom livet for alle.

 

Tove Linnea Brandvik, styreleder for BHSS, uttalte nettopp (Handikapnytt 04/19) at vi må være i konstant beredskap for å ikke gå i fella; å glemme og anerkjenne andres erfaringer. Glemmer vi å lytte, er vi ikke lenger relevante, og vi står i fare for å distansere oss fra dem vi er til for. «Når en skal lede, må en lytte. Så kan en bruke sin egen kompetanse til å trekke slutninger av det en hører». Denne klokskapen og lederfilosofien skal prege det vi gjør på senteret, og være førende for de samarbeidsprosjektene vi inngår i. Her skjer det flere positive og viktige tiltak som kan fremme nettopp dette med å lytte til de det gjelder, også barna og de unge. Vårt eget nystartede prosjekt, finansiert med midler fra Bufdir, «Finn ditt spor», som du kan lese mer om i nyhetsbrevet, eller som det nyopprettede samarbeidet vi har med Redd Barna og prosjektet «Barns egne stemmer i Det magiske klasserommet», ledet av Geir Arne Hageland. Prosjektet har til hensikt å hindre diskriminering og fremme at alle barn blir hørt og sett for det de kan. Et annet spennende arbeid; «La Barna Spørre», bygger på frivillighet og likemannsarbeid ledet av ildsjel Isak Haukland Tornes, som selv har kjent på hvor viktig det er å dele både egne erfaringer og kompetanse med andre barn og unge.  Vi er stolte av å få være med på slike initiativ og arbeid som skjer lokalt, ledet av dem vi er til for.  

Det er denne interessen og nysgjerrigheten på hva andre har av erfaring og kunnskap som også ligger til grunn når BHSS sist uke deltok på en av verdens største konferanser innenfor feltet «Barn og unge & re/habilitering»; AACPDM konferansen (American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine) med tittelen «Knowledge Without Borders». Det forskes på hvilke aktive ingredienser som skal til for å fremme god re-/habilitering dersom målet er likeverdig deltagelse lokalt, og her står viktigheten av medvirkning helt sentralt. I tillegg til å delta på ulike foredrag og fremvise hva vi for tiden holder på med av egen forskning og utvikling, ble det avholdt viktige møter med avgjørende betydning for neste års jubileums- symposium «Capturing the Magic - Participation for All», som arrangeres på BHSS i perioden 10.-13. juni. Går det slik vi håper skal dette bli noen verdifulle dager, med varig verdi.  

Gleden av å samarbeide med Brukerrådet, møte BHSS- Venneforeningen og ikke minst møtene med de over 200 studentene som i løpet av året gjennomfører praksis på senteret som del av sin utdanning, er en annen uvurderlig viktig lyttepost for oss. Disse erfarne brukerne, og disse unge lærevillige studentene stiller ofte de gode spørsmålene, og er mer enn villige til å fortelle om sine erfaringer i feltet dersom de blir spurt. Læringen blir slik sett toveis og en god bro mellom teori og anvendt kunnskap i praksis. Dette opplever vi spesielt i disse dager blant de studentene som gjennomfører studiet «Fysisk aktivitet og funksjonshemming» ved Norges Idrettshøgskole, som nettopp får førstehånds erfaring over tid i praksisfeltet.  

Nå nærmer det seg straks lansering av boka «Det muliges kunst - 50 år med Beitostølen Helsesportsenter», av Jon Gangdal. Dette skal være en drivkraft for videre utvikling, og for oss som har fått lese utkastet skaper det stor begeistring. Boka vil kunne bestilles i løpet av november, så om du skulle trenge tips til årets julegave er det bare å følge med på vår hjemmeside.  

Vi lar dette være oppspillet til året som kommer, og vi inviterer dere alle med på den reisen vi skal legge ut på. Det er kun dersom vi går sammen vi vil kunne få tilstrekkelig makt og kraft til å utgjøre en forskjell, forskjellen som skal fremme likeverdig deltagelse for alle.

 

Velkommen til å ta kontakt; - Har du noe å fortelle oss, lytter vi gjerne.

Med de beste ønsker for høsten,

 

Astrid Nyquist, direktør BHSS