Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av 3 millioner kroner av Stiftelsen Sophies Minde til gjennomføring av første fase i et nasjonalt FoU-program knyttet til aktivitetshjelpemidler. Dette er et ledd i en større nasjonal satsing innenfor helsesportområdet (Prosjektet Delta 2022).

 

Aktivitetshjelpemidler er i denne sammenhengen utstyr som er spesielt utviklet for at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne være aktive, øke selvstendighet, og i størst mulig grad kunne delta på egne premisser. 

Institusjonene besitter i sum nasjonalt ledende erfaring og kompetanse innenfor tilpasset fysisk aktivitet og aktivitetshjelpemidler. Midlene skal gå til å videreutvikle den felles faglige plattformen og til etablering av nasjonalt enhetlig og likeverdig praksis innen feltet. Arbeidet omfatter blant annet oppstart og gjennomføring av flere PhD- og masterutdanningsløp for ansatte ved institusjonene. 

Hovedmålet er å videreutvikle beste praksis og metoder som også fanger opp og er i takt med brukernes endrede behov og krav, nye aktivitetstrender og teknologisk utvikling. Aktiv brukermedvirkning står sentralt i arbeidet. 

I prosjektet fokuseres det på følgende hovedområder:

  • Utvikling og anvendelse av nye teknologiske løsninger, verktøy og modeller for praktisk gjennomføring av behovskartlegging, utprøving og tilpasning av aktivitetshjelpemidler.
  • Utvikling av teknologistøttede læringsarenaer og – metoder for sluttbrukeropplæring og opplæring av andre involverte aktører
  • Bidra til utvikling av undervisnings- og praksismoduler for universitets- og høgskolesektoren relatert til bruk og effekt av aktivitetshjelpemidler
  • Sette institusjonene bedre i stand til å gi kunnskapsbaserte innspill til myndigheter og industri anvendelse av IKT-/mobil-/sensorteknologi i aktivitetshjelpemidler

I sum vil dette kunne videreutvikle og befeste nasjonale kompetansemiljøer innenfor behovskartlegging, utprøving/tilpasning og oppfølging i bruk av aktivitetshjelpemidler. Gjennom dette skapes et grunnlag for en vesentlig utvidelse av helsesportsentrenes betydning og nedslagsfelt fremover.