Ord fra direktøren: - Godt arbeid!

Hva skjer når folk føler at deres kompetanse er etterspurt, deres innsats har betydning og arbeidshverdagene gir god mening? Hva skjer når folk erfarer at deres innsats og engasjement fører til positive endringer, læring og utvikling. Og hva skjer når folk føler at de som er satt til å lede dem, undervise eller tilrettelegge for dem ser dette, og bryr seg om de samme spørsmålene og utfordringene som en selv møter i sin hverdag?

 

Jeg tror det skjer vekst og utvikling, jeg tror det fordi jeg erfarer det. Vi er midt i en utbyggingsprosess på sentret som vil gi flere muligheten til å anvende vårt tilbud gjennom at vi utvider med 13 nye bruker- rom som skal være godt tilrettelagt for de som trenger det lille ekstra av fasiliteter og plass. Det gjør oss mer fleksible, og vi kan imøtekomme et behov vi ser for økt tilrettelegging for minsket forskjellsbehandling.

Vi opplever også daglig at de som benytter våre re/habiliteringstilbud gir tilbakemeldinger om at det skjer positiv utvikling, at læring og vekst oppleves i egen rehabiliteringsprosess, noe som igjen gir høy grad at brukertilfredshet. Det fremheves i tilbakemeldingene at det å møte andre og få en erkjennelse av egne ressurser fremmer vekst.

Helsesportsenteret er inne i en tid hvor flere eksterne forhold, nye behandlingsfrister, pasientrettighetslover og avtalerammer påvirker vår hverdag. Med økt fokus på samhandling, opptrapping av rehabiliteringsfagfeltet og innføring av fritt rehabiliteringsvalg vil fremtiden kreve høy grad av tilpasningsevne og unik kompetanse. Men også her oppleves det at gjennom å utøve innsats og vise engasjement finner vi en motvekt til økt forskjell og fremmedgjøring av egen hverdag. For i en tid med stort arbeidspress og økende kvalitetskrav må vi klare å ta vare på vår «BHSS -arbeidsmodell» som er en del av det jeg tror man tenker på som et eksempel på den «norske arbeidsmodellen». En modell som etter min oppfatning er bygd på fellesskap og utvikling, en modell hvor vi anser ulik kompetanse som komplementær fremfor konkurrerende, hvor vi verdsetter ulike erfaringer og ulike roller som avgjørende for å kunne skape gjensidig tillit. Er det en intern gjensidig tillit kan en lettere også fremme ideer og prosjekter som går utenfor de opptrådte sporene som har vært gjeldende.

Da er det trygghet nok i organisasjonen til å søke nye utfordringer og eksterne samarbeidspartnere. Gjennom det siste året har Beitostølen Helsesportsenter sammen med Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter og den Nasjonale tjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser gått sammen om å tenke; hva kreves for å få til fremtidens nasjonale løft for helsesport? Hva kreves for at vi skal kunne videreutvikle fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel i re/habilitering - og hvordan skal fremtidens aktivitetshjelpemidler støtte opp om dette. Vårt felles FoUI prosjekt «Delta -2022» skal forsøke både å stille relevante spørsmål og finne svar på dette. Vi er i skrivende stund i ferd med å rigge oppstarten av et av delprosjektene i Delta – 2022 som omhandler «Aktivitetshjelpemidler». Dette skal være en mangeårig satsning på utvikling, forskning og innovasjon innenfor feltet. Målet er å gå fra dagens beste praksis til neste praksis. Et slikt nasjonalt løft hadde ikke vært mulig uten en økonomisk støtte fra Stiftelsen Sofies Minde. Heller ikke mulig uten godt arbeid av mange over lang tid.

For i likhet med det en del av våre fagfeller, politikere og ledende fagpersoner på rehab- & helsefeltet påpeker, må vi klare å ta vare på den arbeidsmodellen som ikke øker ulikheter, usikkerhet og svekker tilliten, men det motsatte. Svaret er ofte samspillet i det tverrfaglige miljøet, samspill med de menneskene som anvender vårt tilbud, samspill mellom ledelse, de ansatte og med tillitsvalgte. Slike samspill hevdes å prege den «norske modellen» for beste praksis. Det tar en generasjon eller to å utvikle byggverk i slike gode modeller, det vil ta mye kortere tid å bryte det ned.

Vi på helsesportsenteret forsøker å ta vare på både vår arbeidsmodell og omsette vår stolte historie som er bygd opp over generasjoner i en ny drakt som nettopp har som mål å ta vare på de menneskelige ressursene som er essensielt avgjørende for å lykkes.

Ingen er tjent med at vi ikke klarer å bringe dette videre. Vi må ha fokus på «hva er fremtidens beste praksis på feltet, slik at de som til enhver tid har behov for slike rehabiliteringstilbud skal oppleve at deres ressurser, behov og erfaringer er utgangspunkt for meningsfull ending». Like viktig som at våre brukere opplever dette er det at dere som jobber i felter opplever akkurat det samme. For godt arbeid vil alltid være lønnsomt arbeid, og godt arbeid er det mine kollegaer utøver hver dag uansett hvilket fagområdet, ansvarsområdet eller team de tilhører.

 

Astrid Nyquist
Direktør BHSS