RELEVANTE SIDER Om Beitostølen Helsesportsenter
Ønsker du opphold hos oss? Vi har fortløpende gruppeopphold for barn og unge, unge voksne og voksne gjennom hele året. Gå til henvisning/søknad for å lese mer om hvordan du skal gå frem. LES MER

Info hjelpeinstruktører

Informasjon til hjelpeinstruktører vår/ sommer 2016

Generelt om Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter er en spesialinstitusjon innen det medisinske fagområdet ”Fysikalsk medisin og rehabilitering”. Et opphold ved BHSS skal organiseres slik at den daglige deltagelsen i ulike treningsaktiviteter skal gi bedret generell fysisk yteevne, bedret funksjon i organsystemer som representerer funksjonshemningen, bedre aktivitetsmestring samt psykisk og sosial funksjon. Oppholdet skal videre gi den enkelte en best mulig teoretisk og praktisk opplæring i hvordan systematisk fysisk trening kan bidra til bedre funksjonsevne og bedre funksjonstilpasning i dagliglivet.

 

Institusjonen ligger i Øystre Slidre kommune i Valdres, 830 meter over havet. Når det gjelder distansen til sentrale byer i Sør-Norge, kan nevnes: Trondheim 360 km, Lillehammer 150 km, Oslo 240 km.

 

I senterets behandlingsopplegg inngår ”Tilpasset fysisk aktivitet” som et meget sentralt virkemiddel. Med dette forstås fysiske aktivitet som benyttes i det forebyggende helsearbeidet og i behandlingen og rehabiliteringen av mennesker med kroniske og / eller temporære funksjonshemninger. Fysisk aktivitet omfatter både kroppsøving, idrett og friluftsliv.

 

Til treningsopphold ved BHSS mottas mennesker med primært fysiske funksjonshemninger. Den aktuelle aldersgruppen er fra begynnende grunnskolealder og oppover.

Et treningsopphold strekker seg for de voksne som regel over 4 uker, mens grunnskoleelevene oppholder seg vanligvis 3 uker ved Senteret.

 

Tilknyttet behandlingsopplegget vil en finne et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, idrettspedagog, ergoterapeut, rideinstruktør, lege, sykepleier, sosionom, grunnskolelærer samt personell tilknyttet fritidssektoren.

 

Når det gjelder nærmere opplysninger omkring Beitostølen Helsesportsenter, vises det til senterets hjemmeside: www.bhss.no

 

Skulle dere ha ytterligere spørsmål en ønsker svar på før oppholdet kan dere ta kontakt teamleder Mette Lein eller Ellen Hæhre, tlf. 61 34 08 00

 

Spesielt om det å være hjelpeinstruktør ved BHSS

 

Beliggenhet:

BHSS ligger langs RV51 rett sør for tettstedet Beitostølen, ca. 37 km nord for Fagernes. Det er daglige bussforbindelser med Oslo og Lillehammer/Gjøvik. Hjelpeinstruktører som benytter NSB Bergensbanen, må ta buss over strekningen Gol-Fagernes og videre  Fagernes-Beitostølen.

Sommerstid kan de som kommer nordfra benytte buss over strekningen Otta-Beitostølen.

 

Tidspunkt for ankomst / avreise:

Vanligvis ankommer nye hjelpeinstruktører BHSS i løpet av søndag før første virkedag, og vi anbefaler å komme i god tid før kl. 18.00. De vil da kunne få servert kveldsmat, for så å bli med på omvisning v/ fritidssektoren kl. 20.00.

Vi gjør oppmerksom på at ukens treningsaktiviteter varer fram til og med lørdag kl. 12.30.  Avreise skjer derfor først etter dette tidspunktet.

 

Innlosjering:

Hjelpeinstruktørene innlosjeres i en hytte på senterets eiendom, ca. 2 minutters gange sørover fra hovedbygningen. Hytta har plass for 10 personer fordelt på 5 dobbeltrom. Du vil måtte være forberedt på å dele rom Det er WC og dusj i hytta, sengetøy og håndklær er også inkludert. Hjelpeinstruktørene har likeledes muligheter til å få vasket tøy på hytta.

 

Forhåndsinformasjon:

Hjelpeinstruktørene bør i god tid før oppholdet tar til studere tilsendte informasjon. Derved vil de kunne være rimelig godt forberedt på de spesielle utfordringene dere vil møte i løpet av arbeidsperioden her ved BHSS.

 

Døgnrytme:

Når det gjelder døgnrytmen på senteret, kan den kort skisseres som følger:

 07.30     

       

Orienteringsmøte på møterom «Smørkoll». Dette gjelder kun mandag morgen etter ankomstdagen. Det vil være hensiktsmessig om hjelpeinstruktørene tar med seg treningstøy fra studenthytta til dette møtet, da aktivitetene ofte starter allerede kl.0915

 

08.00

 

Frokost. Hjelpeinstruktørene vil få anvist plasser  av serveringspersonalet. Oppmøte også i helgene.

 

08.30

 

Teamvise møter for nærmere informasjon omkring aktivitetsoppleggene og deltagerne innen de ulike brukergruppene.

 

09.15 - 12.00

 

Ulike treningsaktiviteter med ulik varighet

 

12.00

 

Lunsj. Oppmøte også i helgene

 

14.00 – 15.45

 

Ulike treningsaktiviteter av ca. 45 min - 1.30t  varighet

 

16.00

 

Middag Oppmøte også i helgene 

 

19.00

 

Kveldsmat

 

 

Struktur:

Det vil til enhver tid være rundt 60 brukere som er til opptrening ved BHSS. Disse er delt inn i 5 ulike treningsgrupper. Til hver av gruppene er det knyttet et tverrfaglig team, og er hovedansvarlig for tilretteleggingen av de ulike treningsaktivitetene.

 

Hjelpeinstruktørene vil bli fordelt på teamene og får arbeidsoppgaver ut fra de behov som måtte være innen de 5 brukergruppene. På det daglige teammøtet kl. 08.30 vil hjelpeinstruktørene få en orientering om de fysiske / psykiske forutsetningene til den enkelte i gruppa, målsettinger for oppholdet, konkrete arbeidsoppgaver samt andre opplysninger som de trenger for å kunne utføre oppgavene på en forsvarlig måte.

 

Brukersammensetning:

Brukerne er på BHSS primært på grunn av ulike funksjonsnedsettelser. De fysiske og psykiske forutsetningene innen en og samme treningsgruppe kan imidlertid variere. Godt kjennskap til den enkelte bruker er en forutsetning for å kunne tilrettelegge treningen slik at hver enkelt får et optimalt utbytte. En anbefalt arbeidsmetode er derfor å lete etter muligheter, men samtidig være oppmerksom på reelle begrensninger som også kan være til stede. Spør hvis du usikker.

 

Ansvar:

Det vil til enhver tid være senterets ansatte som er ansvarlig for opplegget på de ulike treningsaktivitetene. Brukerne vil være i ulike faser av sitt treningsopphold når hjelpeinstruktørene ankommer senteret.

 

Hjelpeinstruktørene må være forberedt på å få konkrete arbeidsoppgaver fra første dag. Oppgaver og ansvar vil kunne bli mer selvstendig utover i arbeidsperioden. Det er viktig at den enkelte hjelpeinstruktør orienterer teamet omkring egne ferdigheter / kunnskaper som kan komme til nytte i treningsopplegget for gruppa.

 

Medvirkning på de ulike treningsaktivitetene:

Aktivitetstilbudene ved senteret varierer med årstidene. Av de mest sentrale treningsaktivitetene sommerstid, kan nevnes:

 

Innendørs     

 • salaktivitet
 • bassengaktivitet
 • fysioterapi
 • ballspill (bordtennis, rullestolsbasket etc.)
 • aktivitet i klatrevegg
 • bueskyting
 • yoga

 

Utendørs tilbud sommerstid

 • turgåing/jogging
 • sykling (3-hjul, singel, tandem, armsykkel)
 • båtaktivitet (robåt, kano, kajakk)
 • friidrett
 • orientering
 • friluftsliv med muligheter for overnattingsopplegg
 • klatring i vegg / terreng
 • pigging (rullestol)
 • ridning

 

Hvilke aktiviteter den enkelte hjelpeinstruktør får kontakt med, avhenger av aktivitetsopplegg og det hjelpebehov det til enhver tid måtte være innen den aktuelle treningsgruppen. Ta derfor med treningstøy for både innen- og utendørs bruk, samt badetøy.

 

Aktivitetstilbud lørdag formiddag.:

Som tidligere nevnt varer ukas treningstilbud fram til middag 12.30 lørdag. En fysioterapeut, idrettspedagog eller teamassistent vil være på jobb som koordinator på lørdag formiddag. Selve aktivitetene vil den dagen bli ledet av hjelpeinstruktørene. Aktivitetstilbudet på lørdag planlegges sammen med teamets faste medlemmer og må være klart seinest i løpet av fredagen.

 

Informasjon under praksisperioden:

Hjelpeinstruktørene har en egen plass på oppslagstavlen ved inngangen til gymsalen. Her slås det opp ulike beskjeder som kan ha betydning for hjelpeinstruktørenes aktivitetsprogram. Du vil her også finne en oversikt over de undervisningstimene / møtene som planlegges i løpet av oppholdet samt oppsett av badevakter. Gjør det til en vane at du regelmessig sjekker denne tavla.

 

Vanlige arbeidsoppgaver for hjelpeinstruktørene:

 • hjelpe til under gjennomføring av ulike innen- og utendørs treningsaktiviteter
 • assistanse i innen- og utendørs klatrevegg
 • ledsaging av synshemmede både i forbindelse med praktiske gjøremål og trening
 • praktisk assistanse overfor rullestolsbrukere
 • ledsager i robåt, kano eller kajakk
 • hjelpe til under ulike piggeaktiviteter med rullestol.
 • ledsaging under turgåing, jogging
 • sykkelpartner på tandem og ledsager ved bruk av ulike andre sykkeltyper
 • assistanse under av/påkledning i garderobe
 • hjelpe til under tilvenningsøvelser / teknikktrening i bassenget
 • praktisk assistanse under måltider, dette gjelder også i helgene
 • bassengvakt på kveldstid

Veiledning/undervisning:

Det vil som regel være anledning til å få gitt veiledning overfor hjelpeinstruktørene både under og i etterkant av de ulike aktivitetstimene. Dette kan dreie seg om en forklaring omkring hensikten med et aktuelt timeopplegg eller spesielle hensyn som bør tas i forhold til den enkelte deltager i gruppa.

 

Aktivitet i helger og fritid:

De organiserte treningsaktivitetene vil være avsluttet ca. kl. 16.00 (lørdag kl. 12.30), og da har også hjelpeinstruktørene avsluttet sine primære arbeidsoppgaver. Brukertilbudene på kveldstid og i helgene ledes av personell knyttet til senterets fritidssektor.

Dersom noen ønsker å engasjere seg på kveldstid, er det selvsagt muligheter for det.

 

Egentrening:

Senterets ulike innendørs treningsfasiliteter som gymsal, treningsrom, svømmehall og idrettshall vil til visse tider være opptatt av eksterne brukergrupper. Dette vil resepsjonen kunne orientere nærmere om. Lokalene kan nyttes til egentrening så fremt de ikke er opptatt av andre grupper. Nøkkel til treningsrom, svømme- og idrettshall utkvitteres i resepsjonen. Det må være minimum 2 personer til stede dersom bassenget skal benyttes.

 

Badevakt:

Hjelpeinstruktørene kan regne med å bli satt opp på ca.1 badevakt pr. uke. Det er derfor viktig at hver enkelt gjør seg kjent med alarmplanen som gjelder for svømmehallen. Badevakten skal oppholde seg på land og ikke assistere verken i garderobe eller i vann.

De som ikke er selvhjulpne i garderobe eller i vannet skal ha med egen ledsager.

 

Bassenget skal være avlåst når det ikke er aktivitet i svømmehallen. Nøkkel til bassenget fås ved henvendelse til resepsjonen. ”Alarmplan” står oppslått ved telefon / alarmknapp inne i svømmehallen. Når bassengtimen er over, sjekkes det at samtlige dører er låst. Slukk lyset før du låser deg ut og leverer nøklene i resepsjonen. Sykepleier vil gjennomgå livreddende førstehjelp første mandag etter ankomst.

 

PRAKTISKE RÅD / BESTEMMELSER SOM HJELPEINSTRUKTØRENE BØR KJENNE TIL

 

Ordensregler:

Hjelpeinstruktørene er pålagt å følge det til enhver tid gjeldende ordensreglement ved BHSS. Det er viktig at hjelpeinstruktørene ikke medvirker til at brukere overtrer bestemmelser vedrørende bruk av alkohol, røyk/snus, tidspunkt for når de skal være tilbake på senteret på kveldstid etc. Brytes disse reglene, kan dette føre til at brukeren får sitt opphold avbrutt. Brukernes ordensreglement er å finne i en egen ringperm i studenthytta.

Av praktiske årsaker er det ikke anledning til å motta besøk av brukere eller andre i studenthytta i løpet av arbeidsperioden.          

 

Orden i studenthytta:

Hjelpeinstruktørene er selv ansvarlig for å holde orden i hytta. Ved mangler eller skade, ta kontakt med vaktmester eller personell på renholdsavdelingen.

Før avreise skal all tomemballasje fjernes, kjøleskap tømmes for mat etc, golv vaskes og renhold skje ifølge oppslåtte ordensreglement. Søppel bringes til den lokale miljøstasjonen der det er kildesortering. Denne ligger langs Sentervegen ca. 50 m nedenfor studenthytta. Brukt lintøy bringes til vaskeriet, og nøkkelen leveres i resepsjonen.

 

Forlat hytta i en ryddig og god stand, dette gjør det triveligere for den neste gruppa med hjelpeinstruktører som skal bo der. (Se eget oppslag)

 

Taushetsplikt:

Under oppholdet vil hjelpeinstruktørene få opplysninger omkring den fysiske / psykiske og sosiale bakgrunnen til flere av brukerne. Dette for å kunne fungere optimalt som hjelpeinstruktør og utføre et forsvarlig arbeid.

Hjelpeinstruktørene pålegges derfor å skrive under på en taushetserklæring for å hindre at medisinske og / eller personlige opplysninger bringes videre til uvedkommende. Disse brukeropplysningene skal heller ikke føres videre gjennom samtaler med andre.

Taushetserklæringen signeres allerede i starten av arbeidsperioden.

 

Profesjonalitet:

Hjelpeinstruktørene får ofte god kontakt med brukere både på dag- og kveldstid. Det er viktig at en prøver å fange opp vesentlige signaler og evt. kanalisere disse videre til teamet.

 

Det er viktig å være omsorgsfull, men på samme tid må en prøve å unngå å bli for sterkt involvert i brukerens helse og sosiale situasjon. En må derfor tilstrebe å være ”vennlig” uten å bli en ”for nær venn”! Vi anbefaler at hjelpeinstruktørene takker nei til å bli venn med brukere på sosiale medier, så lenge de er ansatt på BHSS

 

Oppmøte til måltider:

Det er viktig at hjelpeinstruktørene kommer til matsalen allerede ved måltidets begynnelse. Noen brukere har behov for noe assistanse til / fra matsalen, andre en hjelpende hånd under selve måltidet. Hjelpeinstruktørene blir plassert ved bordene ut ifra de hjelpebehov som til enhver tid måtte være til stede.

Skulle noen av hjelpeinstruktørene få oppgaver som vanskeliggjør å få fullført eget måltid, tas dette opp med betjeningen. Hjelpeinstruktører som planlegger aktiviteter som medfører at de uteblir fra enkelte måltider, må avklare dette med betjeningen i matsalen. Dette gjelder også i helgene, hvis det er gitt konkrete arbeidsoppgaver ved måltidene.

 

Låsing av studenthytta:

Det vil fra resepsjonen til enhver tid kun være utlevert 1 stk. nøkkel til hytta, og hjelpeinstruktørene må derfor seg imellom avtale en fast plass for oppbevaring av denne.

Nøkkelen leveres tilbake i resepsjonen i forbindelse med at sommerens siste hjelpeinstruktør avslutter arbeidsperioden.

 

Føring av aktivitetsrapporter / evalueringsskjema:

Når det gjelder aktiviteter som for eksempel turgåing, jogging og sykling vil hjelpeinstruktørene ofte operere alene med brukerne. Teamet skal på forhånd gi relevante opplysninger omkring rammebetingelser, muligheter, målsetting, arbeids-oppgaver og evt. bruk av tekniske hjelpemidler før treningen tar til. Vi vil i enkelte tilfelle be hjelpeinstruktøren om å fylle ut et observasjonsskjema for de aktivitetene hvor de har arbeidet alene med brukeren. Skjema leveres til teamet.

 

Garderobe:

Hjelpeinstruktørene får tilbud om hvert sitt garderobeskap.

Dersom en ønsker å holde skapene låst, kan nøkkel utleveres fra resepsjon mot betaling av et lite depositum.

BHSS tar ikke økonomisk ansvar for private eiendeler som kommer bort eller blir skadet under praksisoppholdet.

Penger og andre verdigjenstander kan derfor, om ønskelig, oppbevares i safen i resepsjonen.

 

Økonomi:

Som hjelpeinstruktører vil du få dekket reiseutgifter etter billigste offentlig takst, oppad begrenset til kr. 1500. Ta vare på alle kvitteringer / billetter. Kost og losji er inkludert i avtalen. Hjelpeinstruktører får utbetalt lommepenger, pr 01.04.16 er det på kr. 370 pr dag.

 

Utenlandske hjelpeinstruktører må skaffe seg D-nr. (norsk personnummer) for å få utbetalt lommepenger. Dette kan fås på et norsk skattekontor (Oslo, Sandvika, Lillestrøm, Gjøvik, Fredrikstad, Hamar) og det må medbringes arbeidsavtale og pass. For å få penger overført til utenlandsk konto, må du oppgi IBAN og Swift-nummer. Dette fås i egen bank (se evt. egen nettbank).

 

Vedlikehold av senterets treningsutstyr:

Senterets treningsutstyr benyttes av svært mange mennesker med ulike behov, og det er av den grunn ikke til å unngå at det blir en del slitasje på materiellet.

Senterets aktivitetsutstyr skal primært benyttes i forbindelse med organisert aktivitet.

Oppstår det mangler på for eksempel sykler og lignende, varsles materialforvalter ved å benytte notatboken som ligger i kassen v/ inngangsdøren til verkstedet i hjelpemiddelbygget.

 

Ledige sykler kan imidlertid benyttes av våre hjelpeinstruktører på fritiden. Sykler må ikke forlates ulåst for eksempel i sentrum av Beitostølen (BHSS har låser til utlån).

 

Bekreftelse på arbeidsperioden:

Samtlige får ved avreise en skriftlig arbeidsbekreftelse.

 

Til slutt..

Det er vårt håp at du vil finne oppholdet her ved BHSS interessant. Forhåpentligvis har denne orienteringen også medvirket til at du nå har fått et litt bedre kjennskap til senteret generelt og forhold som går på hjelpeinstruktørfunksjonen spesielt.

 

 

 

                                                       Velkommen til oss!

 

Informasjon til hjelpeinstruktører sommer 2018