Organisasjonskart Beitostølen Helsesportsenter
Organisasjonskart Beitostølen Helsesportsenter

Organisasjon

Organisasjonen er bygget opp av tre avdelinger; Avdeling for re-/habilitering, Avdeling for Forskning/utvikling og utdanning og Avdeling for økonomi og intern drift, med underliggende team/seksjoner. I tillegg har organisasjonen en administrasjon i stabsfunksjon. 

Avdeling for re-/habilitering
Avdelingen yter medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig brukerrettet virksomhet basert på vårt hovedvirkemiddel "Tilpasset fysisk aktivitet". Her er alle de ressursene som skal til for å gi brukerne et godt faglig tilbud, samlet under én leder.I denne avdelingen finner vi fire team:

  • Team Voksen
  • Team Barn
  • Team Fellesfunksjoner
  • Team Inntak og Kommunikasjon


Avdelingen ledes av avdelingsleder Lars Kristian Dalen. Team Voksen ledes av Elisabeth Helle, Team Barn av Kristin Sletten Tofte. Anette Bunde leder Team Fellesfunksjoner, Anna Marie Jørstad leder Team Inntak og Kommunikasjon.

Avdeling for Forskning/utvikling og utdanning
Denne avdelingen ledes av avdelingsleder Reidun Jahnsen. Forutsetningen er at avdelingen skal hente sine ressurser til ulike forsknings-, utviklings- og utdanningsprosjekter fra den interne organisasjonen for øvrig og/eller fra andre fagmiljøer utenfor BHSS. Avdelingen er i stadig utvikling og har følgende ansvarsområder

• Intern kompetanse
• Utdanningssamarbeidet med Norges Idrettshøgskole (FAF-studiet)
• FOU-prosjekter
• Dokumentasjon og publikasjon
• Hjelpemiddelutvikling


Avdelingen er svært viktig for vår faglige utvikling og troverdighet i nettverkssamarbeid med andre fagmiljøer.

Avdeling for økonomi og intern drift
I denne avdelingen har vi samlet alle de ressursene vi trenger for å støtte brukerne direkte under oppholdet og støtte de to andre avdelingene (se ovenfor) i sitt arbeide. Alle rammebetingelser for et godt opphold og et vellykket arbeid legges av denne avdelingen. Avdelingen ledes av ass.direktør/økonomisjef Rune Klevrud. Avdelingen har fire seksjoner som ledes av seksjonsleder:

Kjøkkenseksjonen (all forpleining) - ledes av Line Holar Onstad
• Renholdsseksjonen - ledes av Monica Bustebakke
Resepsjonsseksjonen (mottak, service, sikkerhet, sentralbord, info) - ledes av Rannveig Vilmones
Driftsseksjonen (ivaretakelse av eiendommer, bygg og anlegg) - ledes av Ole Kristian Oldre

 

Administrasjonen
De øvrige støttende oppgaver skal løses av en liten, kompetent og målrettet administrasjon. Denne ledes av teamleder administrasjon Tone Lill Hilmen. Administrasjonen skal ivareta følgende viktige oppgaver:

• Personal, herunder helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• Økonomi
• IT
• Kvalitetssikring
• Arkiv
• Leder- og kontorstøtte

Ledelse
Som en offentlig stiftelse ledes BHSS av et styre sammensatt etter stiftelsens vedtekter § 4. Styret er oppnevnt av medlemmer etter forslag fra:

• Stiftelsens styre (to medlemmer)
• Øystre Slidre kommune
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
• Norges Handicapforbund (NHF)
• Ansatte ved BHSS (to medlemmer)

Styret velger leder og nestleder.

Det overordnede ansvaret for den daglige ledelsen av drift og utvikling ligger hos direktøren, Astrid Nyquist. 

Det overordnede medisinskfaglige ansvaret ligger hos avdelingsoverlegen, Håkon Dalen.