Bitihorn i høstfarger
Bitihorn i høstfarger

Vedtekter for stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter

Gjeldende fra 06.12.11

 

 §1

 

Foretakets navn er Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter. Organisasjonsnummeret er 971 436 875. 

Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenter er opprettet ved fond av frivillige bidrag i henhold til Lov om stiftelser av 23.mai 1980. Stiftelsen er offentlig stadfestet.

 

§ 2

 

 Stiftelsens formål er å bygge og drive et helsesportsenter i Øystre Slidre kommune i Valdres, som skal fylle følgende funksjoner.

 

  1. Beitostølen Helsesportsenter skal bidra til at mennesker som pga en kronisk eller temporær funksjonshemming er satt tilbake i sin fysiske utfoldelse, kan få dekket sitt behov for medisinsk behandling, fysisk trening og opplæring innenfor en helhetlig rehabiliteringsmodell.
  2. Beitostølen Helsesportsenters rehabiliteringstilbud skal være basert på et bredt spekter av aktiviteter og trening, og ta sikte på å bedre mulighetene for fysisk utfoldelse, og for å gjøre dagligliv og arbeidsliv mer meningsfylt. 
  3. Beitostølen Helsesportsenter skal sørge for informasjon, undervisning og praktisk opplæring i emner som helsesport og rehabilitering til helsevesen, skolevesen, organisasjonsliv og andre samfunnsinstanser. Intern undervisning av personell skal vektlegges.
  4. Beitostølen Helsesportsenter skal stimulere til studier, forskning, evaluering og videreutdanning innenfor sine fagområder. 
  5. Beitostølen Helsesportsenter skal søke å utvikle et stimulerende og inspirerende miljø innad i institusjonen og utad i samfunnet, som fremmer interesse og motivasjon for fysisk aktivitet for funksjonshemmede.
  6. Beitostølen Helsesportsenter skal drive Lyskapellet i samsvar med Anna og Erling Stordahls ønsker om et kapell i eukumenisk ånd og de øvrige tanker og intensjoner de hadde om aktiviteter i bygget. 
  7. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål.  

 

§3

 

Stiftelsens grunnkapital er kr 1.017.000,-,og er anbragt som en del av stiftelsens faste eiendommer.

Stiftelsens midler utenom den faste eiendom, og som ikke trengs som driftskapital, skal anbringes etter de regler som til enhver tid gjelder for anbringelse av midler tilhørende offentlige stiftelser og legater. Stiftelsens faste eiendommer kan ikke i sin helhet selges uten ved stiftelsens oppløsning.

Grunnkapitalen er bygget opp av kr 100 000 som opprinnelig stiftelseskapital for Stiftelsens Beitostølen helsesportsenter og kr 917 000 som opprinnelig stiftelseskapital for Stiftelsen Anna og Erling Stordahls minne

 

§4

 

1. Styret er Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenters høyeste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenters styre består av 7 medlemmer med personlige vararepresentanter. Styrets sammensetning skal gjenspeile den til enhver tid best mulig tilgjengelige kompetanse  for forvaltning av stiftelsens virksomhet. Styret er sammensatt slik:

 - 2 medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag framkommet gjennom valg av og blant fast ansatte ved Beitostølen Helsesportsenter.

 - 1 medlem og 1 varamedlem som oppnevnes etter forslag fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

 - 1 medlem og 1 varamedlem som oppnevnes etter forslag fra Norges Handikapforbund.

 - 1 medlem og 1 varamedlem som oppnevnes etter forslag fra Øystre Slidre kommune.

 - 2 medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra styrets medlemmer.

Styremedlemmenes funksjonstid er 4 år. Oppnevning gjennomføres på en måte som sikrer kontinuitet i styret. Maksimal sammenhengende funksjonsperiode for styremedlemmene er 2 perioder.Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Leder og nestledervervet kan ikke innehas av ansattes representanter.

 

2. Kapellråd 

Medlemmene oppnevnes for 2 år om gangen. Ny/-reoppnevning bør skje på en slik måte at det oppnås kontinuitet i rådet. Kapellrådet kommer med innstilling til bruk av lyskapellfondet. Innstillingen behandles og godkjennes av BHSS sitt styre.

 

3. Ansvar for bruk av Opplandsarkivet

Direktør BHSS har delegert myndighet fra styret, etter de retningslinjer som arkivet praktiserer, ansvaret for bruken av, og tilgangen til materiell etter Anna og Erling Stordahl som oppbevares i Opplandsarkivet. Dette skjer i henhold til Arkivlova av 1992 med forskrifter av 1998 og "Retningslinjer for arbeid med privatarkiv" av 2002.

 

§5

 

Stiftelsen Beitostølen Helsesportsenters direktør har den daglige ledelsen av institusjonen og innstiller de saker som styret behandler. Styret kan meddele prokura.

 

§6

 

Styret utpeker registrert eller statsautorisert revisor. Revisor utfører sine oppdrag i samsvar med lovgivningen og god revisjonsskikk.

 

§7

 

Styremøte avholdes minst 4 ganger i året, eller når styremedlemmer krever det. Styrets leder i samråd med direktør innkaller til møte på hensiktsmessig måte og med tilstrekkelig varsel. Det føres protokoll over møtene.

 

§8

 

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall og det finnes varamedlem for ham eller henne, skal varamedlemmet innkalles. 

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

Ved valg eller ansettelser anses den valgt eller ansatt som får flest stemmer. Styret kan på forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. 

 

§9

 

Styret ansetter direktør og fastetter dennes fullmakter, ansvar og myndighet. 

Styret vedtar de årlige driftsmål og prioriteringer, samt drifts- og investeringsbudsjetter, og treffer beslutninger om opptak av lån, garantitillatelse og disponering av fast eiendom. 

Styret avgir hvert år årsberetning med -regnskap om stiftelsens virksomhet. 

Styret utøver sin kontrollfunksjon ved periodiske kontroller av resultatoppnåelse og regnskaper. 

Stiftelsens overskudd anvendes til stiftelsens formål, og tilsvarende gjelder ved eventuell utdeling fra stiftelsen.

 

§10

 

Endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall i fulltallig styremøte. Forslag om endringer må være sendt styrets medlemmer senest 6 uker før behandling i styremøte.

Eventuelle vedtektsendringer skal oversendes Kulturdepartementet.

 

§11

 

Hvis utviklingen skulle føre til at stiftelsens formål ikke lenger dekker noe behov, eller bare et mindre, kan stiftelsen helt eller delvis omdannes til et annet formål som ligger så nær opp til det opprinnelige som mulig, og som blant annet er helsesports-/idrettsrelatert. Evt. omdanning må foretas i samsvar med bestemmelsene i Lov om stiftelser av 15 juni 2001.