Studenter på skolebenken
Studenter på skolebenken

Utdanning - kunnskapsformidling

BHSS har som et kontinuerlig oppdrag å drive kunnskapsformidling gjennom kurs, seminarer og utdanningsprogrammer, hovedsakelig innenfor kjerneområdet «fysisk aktivitet og funksjonshemming», og med både helsefaglig og pedagogisk innfallsvinkel.

 

En sentral del av senterets virksomhet er å utvikle og bearbeide erfarings- og FoU-basert kunnskap til undervisningsformål. Dette er et viktig ledd i senterets utvikling som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter på sitt fagfelt.

Utdannings- og undervisningsvirksomheten er tverrfaglig inkluderende, med medvirkning fra;

  • brukere, pårørende, studenter og egne ansatte
  • eksternt helsefaglig og pedagogisk personell, undervisningspersonell og forskere ved høyskoler/universiteter, samt interesseorganisasjoner, politikere, helseadministrasjon og frivillig sektor

Senteret har internt et omfattende opplegg for kompetanseutvikling som grunnlag for kunnskapsformidlingen. Det utarbeides kompetanseplaner for hver fagsektor, samt individuelle kompetanseplaner for hver ansatt. Det gjennomføres ukentlige interne undervisningsopplegg, ofte med eksterne undervisere.

Fagpersonell deltar i stor grad i utviklings- og forskningsarbeid, og det er til enhver tid ansatte i gang med videreutdanning. For eksempel har siden 2009 fire doktorgradsprosjekter blitt ferdigstilte av ansatte ved BHSS. Siden 2012 er fire mastergrader fullført. Flere grads-prosjekter er underveis. (Se FoU-publikasjonsliste).

Ansatte deltar hyppig ved konferanser for relevante fagmiljøer i inn- og utland, ofte med egne bidrag. Enkelte er medlemmer av ekstern faggrupper og aktuelle organisasjoner. Institusjonen er også med i internasjonale utvekslings- og utviklingsprogrammer.

Internasjonal kontakt er med på å sette egen faglighet i et utvidet perspektiv

Studenter i praksis/turnus

Siden 1970 har over 10 000 studenter hatt praksis ved Beitostølen Helsesportsenter. Cirka 250 studenter fra høgskoler og universitet tas årlig imot til 2-3 ukers studiepraksis. De fleste er studenter i idrettsfag, men også mange i fysioterapi og ergoterapi samt fra andre helsefag.

Med tverrfaglig tilnærming, og stor vekt på brukerkontakt i praksissituasjoner, opparbeides kunnskap og holdninger på fagfeltet gjennom en mulighetsorientert tilnærming. Studentene inngår i den daglige driften og deltar på tverrfaglige møter.

Studentene tar sikte på å arbeide innen utdannings- eller helsesektor på alle forvaltningsnivå og/eller innen idrett og frivillighet.

 

Helsepersonell

Som godkjent spesialinstitusjon teller inntil to års legetjeneste ved BHSS som ledd i spesialisering i Fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin. I samarbeid med Universitetet i Oslo er det hospitantplasser for emnet Fysikalsk medisin og rehabilitering for medisinstudenter i 8. eller 11. semester. Stiftelsen Sophies Minde stiller stipender til rådighet for hospitantene.

Fysioterapeuter kan knytte deler av sitt studium og sin turnustjeneste til BHSS.
Det er også muligheter for andre helsefaglige yrkesgrupper; som ergoterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, sosionomer og andre med interesse for senterets fagfelt, å knytte deler av sitt studium til BHSS, med veiledning fra personell ved senteret.

For utdanning i terapiridning er det egne kurs.

 

Idrettsfaglig og pedagogisk personell

Studenter i idrettsfag utgjør den største gruppen som deltar som praktikanter og medhjelpere i brukernes aktivitetstilbud. Personell fra kultursektor, idrett og andre frivillige organisasjoner er også praktikanter.

Det er et relativt stort innslag av studenter fra andre land som henvender seg om praksis som ledd i relevante studier. Dette oppleves faglig og kulturelt stimulerende fra de utenlandske studentene og fra BHSS.

Kjøkken og ridesektor har også lærling/praksisplasser.

  

Utdanningssamarbeid med Norges Idrettshøgskole(NIH)

Det ettårige studiet «Fysisk aktivitet og Funksjonshemming» (FAF) ved NIH er et ettårig påbygningsstudium (etter bachelorgrad i idrettsvitenskap), eller som tredje år i en fri bachelorgrad. Kandidater med helsefaglig bakgrunn, og som har basisåret i idrettsvitenskap eller lignende, kan også søke. Studiet gir 60 studiepoeng.

I løpet av høstsemesteret har studentene fire ukers praksis ved BHSS. 

Nesten 900 studenter har siden 1973 gjennomført dette studiet (som har hatt forskjellige navn).

Les mer om studiet her 

BHSS er også involvert i NIH sine studieprogrammer på master og dr. gradsnivå både gjennom undervisning og veiledning, samt som praksissted. Dette gjelder også internasjonale utvekslingsstudier.

Det blir også jevnlig samarbeidet om etterutdanning, seminarer og konferanser på området «Fysisk aktivitet og funksjonshemming»

Nasjonale og internasjonale konferanser

BHSS har gjennom hele sin eksistensperiode arrangert seminarer og konferanser som er helt eller delvis knyttet til vår faglige virksomhet, med omfattende nasjonal og internasjonal deltakelse. Seminarene kan være arrangert for spesielle faggrupper, som helsepersonell eller idrettspedagogisk personell, men er som oftest tverrfaglige.

Eksterne faggrupper, organisasjoner, offentlige etater med flere kan i samarbeid med BHSS legge konferanser til Beitostølen der BHSS er involvert i programmet med foredrag, omvisninger eller orienteringer.

  

Fagdager og orienteringer

Kurs- og fagdager for personell som er tilknyttet senterets brukere.

Lokale fagpersoner tilknyttet barn/ungdom på opphold ved BHSS, tilbys et tre dagers fagbesøk med innføring i senterets faglige virksomhet og praktiske gjennomføring av opphold. Dette inngår som en obligatorisk del ved gjennomføring av Lokalmiljømodellen.

Hensikten med fagdagene er å forlenge en ønsket positiv effekt av re-/habiliteringsoppholdet og å styrke samarbeidslinjer lokalt.

 

Fagansvarlige fra høgskoler og universiteter som har studenter i praksis gis faglig orientering ved senteret. BHSS «skreddersyr» varierte fagdager for denne gruppen.

Andre grupper, som personell fra ulike sektorer i kommunehelsetjenesten og idretten med flere, tilbys også fagdager etter henvendelse.

 

Omvisninger og foredragsvirksomhet

BHSS ønsker å dele mye av sin kunnskap og erfaring, og ønsker aktuelle interessegrupper velkommen til både omvisninger og foredrag

 

Studenter og fagpersoner som ønsker praksis, orienteringer, foredrag eller annen faglig kontakt med BHSS bes kontakte Leder re/hab barn og ungdom, Kristin Sletten Tofte; kristin.tofte@bhss.no / tlf: 976 28 715.