FAF- studenter i klasserommet ved Beitostølen Helsesportsenter
FAF- studenter i klasserommet ved Beitostølen Helsesportsenter
RELEVANTE SIDER Utdanning - kunnskapsformidling

Utdanning - kunnskapsformidling

BHSS har som kontinuerlig oppdrag, å drive kunnskapsformidling gjennom kurs, seminarer og utdanningsprogrammer, hovedsakelig innenfor kjerneområdet «fysisk aktivitet og funksjonshemming» og med både helsefaglig og pedagogisk innfallsvinkel.

 

En sentral del av senterets virksomhet er å utvikle og bearbeide erfarings- og FoU-basert kunnskap til undervisningsformål. Dette er et viktig ledd i senterets utvikling som et nasjonalt og internasjonalt ledende kompetansesenter på sitt fagfelt.

Utdannings- og undervisningsvirksomheten er tverrfaglig inkluderende med medvirkning fra;

  • brukere, pårørende, studenter og ansatte
  • eksternt helsefaglig og pedagogisk personell, undervisningspersonell og forskere ved høyskoler/universiteter, interesseorganisasjoner, politikere, helseadministrasjon og frivillig sektor

Senteret har et omfattende internt opplegg for kompetanseutvikling som grunnlag for kunnskapsformidlingen. Det utarbeides kompetanseplaner for hver fagsektor og individuelle kompetanseplaner for hver ansatt. Det gjennomføres ukentlige interne undervisningsopplegg, ofte med eksterne forelesere.

Fagpersonell deltar i stor grad i utviklings- og forskningsarbeidet, og det er til enhver tid ansatte som tar videreutdanning.

Ansatte deltar hyppig på konferanser for relevante fagmiljøer i inn- og utland, ofte med egne bidrag. Enkelte er medlemmer av ekstern faggrupper og aktuelle organisasjoner. Institusjonen er også med i internasjonale utvekslings- og utviklingsprogrammer.

 

Studenter i praksis/turnus

Siden 1970 har over 10 000 studenter hatt praksis ved Beitostølen Helsesportsenter. Cirka 200 studenter fra høgskoler og universiteter tas årlig imot til 2-3 ukers studiepraksis. De fleste er studenter innen idrettsfag, men også mange innen fysioterapi, ergoterapi eller andre helsefag. BHSS har til enhver tid fysioterapeut i turnustjeneste. 

Med tverrfaglig tilnærming og stor vekt på brukerkontakt i praksissituasjoner, opparbeides kunnskap og holdninger på fagfeltet gjennom en mulighetsorientert tilnærming. Studentene inngår i den daglige driften og deltar på tverrfaglige møter.

 

Utdanningsinstitusjon for legespesialiteten "Fysikalsk medisin og rehabilitering"

Beitostølen Helsesportsenter tilbyr hele utdanningsløpet for legespesialitet fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) og 6 måneders tjeneste med relevante læringsaktiviteter for legespesialiteten Allmennmedisin (AM). Klinisk tjeneste eller hospitering ved BHSS er også relevant suppleringstjeneste og/eller etterutdanning for andre legespesialiteter som nevrologi og barnesykdommer.

Generell utdanningsplan for fysikalsk medisin og rehabilitering finner du her!

 

Utdanningssamarbeid med Norges Idrettshøgskole(NIH)

Studiet «Fysisk aktivitet og Funksjonshemming» (FAF) ved NIH er et ettårig påbygningsstudium som lærer studentene å legge til rette for fysisk aktivitet, idrett, kroppsøving og friluftsliv for mennesker med ulike funksjonshemminger. Studiet gir 60 studiepoeng.

I løpet av høstsemesteret oppholder studentene seg 7 uker ved BHSS; 3 uker undervisning tidlig høst, og 4 uker praksis senere på høsten.

Nesten 900 studenter har siden 1973 gjennomført dette studiet (som har hatt forskjellige navn).

Les mer om studiet her! 

 

Nasjonale og internasjonale konferanser

BHSS har gjennom hele sin eksistensperiode arrangert seminarer og konferanser som er helt eller delvis knyttet til vår faglige virksomhet, med omfattende nasjonal og internasjonal deltakelse. Seminarene kan være arrangert for spesielle faggrupper, som helsepersonell eller idrettspedagogisk personell, men er som oftest tverrfaglige.

Eksterne faggrupper, organisasjoner, offentlige etater m.fl. kan i samarbeid med BHSS, legge konferanser til Beitostølen der BHSS er involvert i programmet med foredrag, omvisninger eller orienteringer.

 

Fagdager og orienteringer

Lokale fagpersoner tilknyttet barn/ungdom på opphold ved BHSS, tilbys et tre dagers fagbesøk. Innhold i fagdagene er bl.a. observasjon og deltagelse i aktivitet sammen med barnet/ungdommen, undervisning/informasjon om aktuelle tema (eks. terapiridning, tilrettelegging av fysisk aktivitet, aktivitetshjelpemidler), og deltagelse i individuelle oppfølgingssamtaler med barnet/ungdommen, foreldre og fagpersonell fra BHSS. Hensikten med fagdagene er å forlenge en ønsket positiv effekt av re-/habiliteringsoppholdet og å styrke samarbeidslinjer lokalt.

 

Omvisninger og foredragsvirksomhet

BHSS deler gjerne sin kunnskap og erfaring, og ønsker aktuelle interessegrupper velkommen til både omvisninger og foredrag.

 

Studenter og fagpersoner som ønsker praksis, orienteringer, foredrag eller annen faglig kontakt med BHSS, bes kontakte FOU- koordinator Berit Gjessing, e- post: berit.gjessing@bhss.no, Tlf.: 61 34 08 00