Forskning fra Beitostølen Helsesportsenter presenteres på storskjerm under internasjonal konferanse
Forskning fra Beitostølen Helsesportsenter presenteres på storskjerm under internasjonal konferanse
RELEVANTE SIDER Forskning

Forskning

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) driver utviklingsarbeid og forskningsvirksomhet som bidrar til å fremme aktiv deltakelse i et livsløpsperspektiv.

 

Senteret har helt fra starten av, i 1970, vektlagt dokumentasjon av sin virksomhet som grunnlag for faglig utvikling og kvalitetsforbedring.

Fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming ble «født» på BHSS og vokser seg stadig større og sterkere, både nasjonalt og internasjonalt.

Årlig er om lag 900 barn, unge voksne og voksne på re/habiliteringsopphold ved BHSS. En tverrfaglig stab med stadig høyere kompetanse, kombinert med over 200 studenter i praksis hvert år, skaper et unikt miljø for fordyping og nyskaping.

 

FoU tur - retur

Spørsmålene oppstår i praksis og resultatene skal tilbake til praksis. Alle ansatte og brukere er potensielle deltakere i forskning og utviklingsprosjekter. 

 

Målsetting og strategi

Gjennom integrasjon av praksiserfaringer, brukeropplevelser og forskningskompetanse, genereres problemstillinger for forskning. Forskningen er praksisnær og har som formål å skaffe til veie ny kunnskap for videreutvikling av re-/habliteringsfeltet der tilpasset fysisk aktivitet (helsesport) inngår som et hovedvirkemiddel.

Spennet i forsknings- og utviklingstemaer er stort og forankres i fagområder som er helsefaglige (som fysikalsk medisin/rehabilitering og folkehelse) og aktivitetspedagogiske (som læring/pedagogikk/fysisk aktivitet). Temaene er knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger med relasjoner til vårt spesialområde.

 

Ambisjoner

 • Utvikling av nettverksmodellen innenfor FoU.
 • «Beste Praksis» som drivkraft.
 • Relevans som kjennetegn.
 • Publisering og formidling: APA og re-/habiliteringsfeltet, - nasjonalt og internasjonalt.
 • Utvikle forsknings- og utviklingsprogrammer: Multisentersamarbeid, FoU tur/retur.

 

Aktuelle forskningsområder:

 • Re-/habiliteringstilbud til barn og ungdom, samt tilbud til pårørende og familier.
 • Re-/habiliteringstilbud til unge voksne.
 • Å leve med funksjonsnedsettelse.
 • Forhold som påvirker aktivitet og deltakelse; aktivitets- og funksjonsanalyser, tilpasninger av omgivelser og aktivitetshjelpemidler.
 • Tilpasset fysisk aktivitet - aktuelle beskrivelser, idégrunnlag og historikk.
 • Samhandling (med lokalt hjelpeapparat, frivillige organisasjoner og andre aktører i spesialisthelsetjenesten).
 • Aktivitetshjelpemidler: Kartlegging av behov, bruk og målsetting. Prosedyrer for anskaffelser. Tilpasning og opplæringsprosesser.
 • Familier med minoritetsbakgrunn: Kartlegging av behov og bruk av spesialisthelsetjenester i Norge. Tilpasning av informasjon og selve re/habiliteringstilbudet.
 • Dokumentasjon av effekter av re/habiliteringstilbud med tilpasset fysisk aktivitet som hovedvirkemiddel; utvikling og tilpasning av metoder og måleinstrumenter med ICF som verktøy og begrepsapparat.
 • Læring i en re/habiliteringskontekst, – mot og mismot, anerkjennelse og underkjennelse i re/habiliteringen.
 • Samhandlingsmodeller og aktiv deltakelse i lokalmiljøet.
 • Re/habilitering og eksistensielle forhold ("levd liv"), livsstyrketrening.

FoU-virksomhet engasjerer de fleste ansatte på BHSS, og foregår i stor utstrekning i samarbeid med andre faglige og vitenskapelige miljøer.

Nettverk og samarbeidspartnere 

 • Helse Sør-Øst – overordnet avtale om drift, samt Helse Vest og Helse Midt
 • Helseinstitusjoner

–Oslo Universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Kysthospitalet

–Habiliteringstjenester i Helse Sør-Øst, Midt og Vest

 • Rehabiliteringsinstitusjoner

-Valnesfjord, Hauglandsenteret, Sunnaas, Hernes, Steffensrud, Fekjær

 • Kompetansetjenester

–Aktiv Ung; Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

-TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

–RHABU; Regional kompetansetjeneste for barnehabilitering

 • Akademiske institusjoner

–NIH (Norges Idrettshøgskole) – utdanning og forskning

–UiO (Universitetet i Oslo) – forskning 

–OsloMet Storbyuniversitetet – forskning og utvikling

–Høgskolen i Innlandet, Lillehammer – forskning og utvikling

–NTNU (Norges tekniske naturvitenskapelige universitet) Gjøvik - forskning og utvikling

–NTNU (Norges tekniske naturvitenskapelige universitet) Trondheim – forskning

 • Forskningsnettverk

–The Participation research group – OsloMet, OUS, Universitetet i Lund, Karolinska Institutet, University of Utrecht

–CHARM – Research Center for Habilitation and Rehabilitation Models and Services – del av nettverket

–European Pedi-Cat network – Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Tyskland, Sveits, Østerrike, USA)

 • Organisasjoner

–Norges Idrettsforbund

–Brukerorganisasjoner

 • Prosjektnettverk

–Helseklyngen

–Stiftelsen Sofies Minde