Hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter på sommeren
Hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter på sommeren

Om Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. Senteret ble etablert gjennom samarbeid mellom Erling Stordahl og sentrale myndigheter, finansiert av Lions og åpnet i 1970.

 

BHSS gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. 

BHSS har ca. 120 ansatte.  Personalet består av leger, sykepleiere, helsesekretærer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, rideinstruktører, sosionom, aktivitetsledere, administrativt personell, kjøkken- og renholdspersonell samt vaktmestere.

Hvert år er omkring 900 barn, ungdommer og voksne på re-/habiliteringsopphold ved BHSS. Rehabiliteringstilbudet dekkes av helseforetakene og er uten kostnad for brukerne.

Oppholdet organiseres og gjennomføres av et tverrfaglig team bemannet med fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, rideinstruktør/-fysioterapeut, lege, sykepleier og sosionom. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- /kveldstid.

Det legges særlig vekt på aktiviteter som er overførbare til brukerens eget lokalmiljø og i egen hverdag. Vi fokuserer på høy grad av brukermedvirkning i utformingen av tilbudet. Brukeren skal ha reelle valgmuligheter innenfor rammene av oppholdet, og få opplevelsen av å ta ansvar for egen rehabiliteringsprosess.

Våre moderne aktivitetsfasiliteter og utstyr, kombinert med inspirerende natur, gir oss fleksibilitet til å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter innendørs og utendørs tilpasset den enkeltes forutsetninger.

BHSS satser på et sunt, variert kosthold og har solid erfaring med ulike dietter og spesialernæring. Det gis tilbud om kostholdsundervisning på gruppenivå, individuell veiledning gis ved behov.

For mer om organisering og innhold av re-/habiliteringstilbudet, se