Sommerbilde fra hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter
Sommerbilde fra hovedinngangen ved Beitostølen Helsesportsenter

Brukerutvalget

Brukerutvalget ved Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) skal være et bredt sammensatt og rådgivende organ for BHSS sin ledelse og en drøftingsarena for strategisk viktige saker og prosesser knyttet til senterets rolle og samfunnsoppdrag. Brukerutvalget skal videre være et forum for utvikling av brukermedvirkning ved BHSS. 

 

Brukerutvalgets oppgave er å:

  • delta i kvalitetssikring av BHSS sitt tilbud og tjenester gjennom å delta direkte eller indirekte i institusjonens planprosesser av strategisk betydning
  • fremme saker av betydning for pasienter og pårørende
  • bidra til videreutvikling av systematisk brukermedvirkning ved BHSS
  • fremme brukerperspektiver i senterets forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av BHSS

Brukerutvalget skal ikke erstatte annen brukermedvirkning på BHSS, men komme i tillegg til løpende brukermedvirkning. Utvalget skal involveres tidlig i aktuelle saker og prosesser.

 

Oppnevning og sammensetning av brukerutvalget

Brukerutvalget består av minimum 7 medlemmer, og oppnevnes av ledelsen ved BHSS. Medlemmene rekrutteres fra ulike helseregioner og fra ulike brukerorganisasjoner slik at brukerutvalget har en stor grad av legitimitet i institusjonens brukermasse. Brukerrepresentantene som oppnevnes har selv erfaringer som pasienter eller pårørende og skal ivareta et helhetlig brukerperspektiv uten å representere særinteresser.

 

Funksjonstid

Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmene kan maksimalt sitte tre sammenhengende oppnevningsperioder i rådet, det vil si seks år. Ved ny-/reoppnevning må hensynet til kontinuitet og fornyelse i utvalget ivaretas.

 

Møtefrekvens

Brukerutvalget møtes fire ganger i året.

 

Innspill til utvalget

For at Brukerutvalget skal gjøre en best mulig jobb, er de avhengige av at brukere og andre gir innspill til utvalgets arbeid. Innspill sendes brukerutvalgets leder Sidre Dahl-Øen e-post: sindre.oen@gmail.com 

 

Møtereferater

Brukerutvalgets medlemmer

Sindre Dahl-Øen.jpg
Sindre Dahl-Øen
Norges Handikapforbund (NHF)
Arne Olav Hope.jpg
Arne Olav Hope
Landsforeningen For Ryggmargsskadde (LARS)
Mette Formo.jpg
Mette Formo
CP- foreningen
Arne Vogt.jpg
Arne Vogt
Foreningen For Muskelsyke (FFM)
Bilde mangler
Sofie Jansen
Ungdomsnettverket i CP- foreningen (CPU)
Bilde mangler
Marion Alver
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)