Luftgeværskyting
Luftgeværskyting
RELEVANTE SIDER Unge voksne

Unge voksne

Målgruppen er unge voksne med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser i alderen 18 - 30 år som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe . Vi ønsker at unge voksne med funksjonsnedsettelse skal møte jevnaldrende i tilsvarende situasjon. Vi har fortløpende gruppeopphold for unge voksne av tre eller fire ukers varighet, gjennom hele året. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss.

Mål

Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet for unge voksne er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.

Virkemiddel

Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet for unge voksne består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre eller fire uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs.

Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren lar seg motivere for.

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, selvstendiggjøring, utdanning og arbeid.

Elever i videregående skole får tilbud om vedlikeholdsundervisning. Skoletilbudet blir organisert på brukerens timeplan. Vi kan også tilrettelegge for egenstudier ved ytterligere behov.

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, personlig hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

Etter endt opphold tilbyr vi individuell nettbasert oppfølging, «@ktiv oppfølging». 

Ulike typer opphold, i tillegg til de ordinære og fortløpende gruppeoppholdene, for unge voksne:

Kontaktperson

For spørsmål vedrørende vårt tilbud for unge voksne fra 18 – 30 år, ta kontakt med vårt legekontor, tlf 61340800 - legekontor@bhss.no

eller Leder re/hab unge voksne og voksne: Elisabeth Helle; elisabeth.helle@bhss.no

Print
Aktivitetshjelpemidler Aktivitetstilbud Fasiliteter
Generelle spørsmål om unge voksne i alderen 18 - 30 år? 61 34 08 00 LEGEKONTORET legekontor@bhss.no
Elisabeth Helle elisabeth.helle@bhss.no