Sykling på liggesykkel så vannspruten står! Foto: Thor Østbye
Sykling på liggesykkel så vannspruten står! Foto: Thor Østbye
RELEVANTE SIDER Voksne

Voksne

Målgruppen er voksne over 30 år med nevrologiske og nevromuskulære sykdommer/funksjonsnedsettelser.  Jfr. våre avtaler med de regionale helseforetakene, omfatter målgruppen ikke pasienter som har gjennomgått hjerneslag eller fått en ervervet hjerneskade. Søkere utenom diagnosekategorien "nevrologiske og nevromuskulære sykdommer" kan likevel tas inn dersom målsettingen er spesielt knyttet til helsesport eller spesiell utprøving av aktivitetshjelpemidler. Tilbudet passer for voksne som fysisk og sosialt kan gjøre seg nytte av et tilbud tilrettelagt i gruppe. Vi har fortløpende gruppeopphold av tre eller fire ukers varighet gjennom hele året. Oppholdet er kostnadsfritt for brukere med rett til re-/habilitering hos oss.

 

Mål

Det overordnede målet med det intensive rehabiliteringstilbudet for voksne er å skape grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø, samt å opprettholde/bedre brukerens funksjonsnivå.

Virkemiddel

Vårt hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging. Sentralt står brukerens medvirkning og ansvar for egen rehabiliteringsprosess.

Organisering og innhold

Det intensive, målrettede tilbudet for voksne består av 3-5 aktivitetsøkter daglig over en periode på tre eller fire uker. I tillegg til det obligatoriske tilbudet på dagtid, legges det til rette for valgfrie aktiviteter og sosialt program på ettermiddag- og kveldstid. Aktivitetene foregår innendørs og utendørs. Tilbudet organiseres hovedsakelig i gruppe med fokus på aktivitetsutprøving og ferdighetslæring. Dette suppleres med individuelle tilbud og spesifikk trening. Aktivitetene tilpasses den enkeltes forutsetninger og bygger på det brukeren lar seg motivere for.

I tillegg til tilpasset fysisk aktivitet, tilbyr vi veiledning i gruppe/individuelt med fokus på kosthold, aktivitetslære/treningslære og oppfølging.

Dersom brukeren ikke kan ivareta dagligdagse aktiviteter som påkledning, personlig hygiene o.l. selv, kan vedkommende tas inn sammen med assistent/ledsager.

Etter hjemkomst er det ønskelig at man diskuterer med fastlege eller fysioterapeut lokalt, hvordan erfaringene fra rehabiliteringsoppholdet kan videreføres i lokalmiljøet.

Ulike typer opphold, i tillegg til de ordinære og fortløpende gruppeoppholdene, for voksne over 30 år:

Kontaktperson

For spørsmål vedrørende vårt tilbud for voksne over 30 år, ta kontakt med vårt legekontor, tlf 61340800 - legekontor@bhss.no

eller Leder re/hab unge voksne og voksne: Elisabeth Helle; elisabeth.helle@bhss.no

 

 

 

Print
Aktivitetshjelpemidler Aktivitetstilbud Fasiliteter
Generelle spørsmål om tilbudet for voksne? 61 34 08 00 LEGEKONTORET legekontor@bhss.no
Elisabeth Helle elisabeth.helle@bhss.no